zapisy baner21. Študenti vyšších ročníkov si do 01.09.2019 vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety v akademickom informačnom systéme AIS2 (tvorba zápisných listov je sprístupnená). Je potrebné zapísať si všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované + povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu).


Prvé ročníky Bc štúdia si zápisné listy nevytvárajú.


Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou.
Ak študenta v druhom a treťom ročníku zapisuje zástupca, je povinný podľa článku 3, ods. 5 Študijného poriadku PF KU priniesť plnú moc. Bez tohto dokladu nemôže byť študent zapísaný.

 

2. Na zápis si každý študent prinesie vyplnené a podpísané tlačivo "BOZP", vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ a študenti dennej formy aj vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra študentov“ (dokumenty sú priložené nižšie).

 

3. V zmysle Smernice rektora č. S-KU-03 o výške školného a poplatkov spojených so vzdelávaním na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú externí študenti povinní uhradiť školné.

 

Oznámenie o školnom vám bude doručené po zápise.


Smernicu rektora nájdete tu:

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2019/2020 pdf

 

4. Študenti, ktorí požiadali o prestup na iný študijný odbor, program alebo menia formu štúdia, musia si pri zápise opätovne zapísať všetky predmety nového študijného programu od prvého ročníka a následne po zápise požiadať o uznanie už absolvovaných predmetov z predchádzajúceho štúdia. Žiadosť o uznanie predmetov je možné podať do 30.09.2019. Tlačivo na uznanie predmetov je k dispozícii na stránke PF KU.

 

5. Informácie potrebné na vydanie preukazu študenta nájdete na stránke: preukazy.ku.sk

 

UPOZORNENIE!
1. Upozorňujeme študentov na záväznosť zápisu – zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijných programov absolvuje v akademickom roku 2019/2020. V prípade, ak si študent predmet pre daný akademický rok nezapíše, nie je možné, aby daný predmet v tomto roku absolvoval.


2. Žiadame študentov, aby si pozorne prečítali v platnom Študijnom poriadku PF KU článok 9 „Zápis a absolvovanie predmetov“ (pozri pf.ku.sk/úradná nástenka). Predmety, ktoré si študent zapíše, sú pre neho predmetmi záväznými pre daný akademický rok – uvedené sa vzťahuje aj na povinne voliteľné predmety. Možnosť škrtu pri nich prichádza do úvahy z dôvodu kolízie v rozvrhu, ktorá študentovi bráni absolvovať zapísané povinne voliteľné predmety, a to na základe žiadosti študenta adresovanej študijnému oddeleniu elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra. Inak absolvovanie zapísaného povinne voliteľného predmetu je záväzné.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2019/2020 – Ružomberok pdf

Harmonogram zápisov 2019-2020 (Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad) pdf

Harmonogram zápisov 2019-2020 (Inštitút Juraja Páleša, Bottova 15, Levoča) pdf

Inštruktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS pdf

Harmonogram akademického roka 2019/2020 pdf

BOZP pdf

Súhlas so spracovaním osobných údajov pdf

Čestné vyhlásenie pdf

Informácie o štúdiu PF KU 2019/2020 pdf

word icon small Žiadosť o uznanie predmetov

Individuálny študijný plán - usmernenie pdf

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner