volby as pfAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 212/2019 vyhlásil Voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku pre funkčné obdobie 2019 -2023, ktoré sa uskutočnia dňa 6. novembra 2019. Uznesením č. 29/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu Volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Zoznam kandidátov pdf

Návrhová listina študentská časť  pdf

Návrhová listina zamestnanecká časť  pdf

 

Vo voľbách si Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) volí šiestich zástupcov: štyroch zo zamestnaneckej časti akademickej obce PF KU a dvoch zo študentskej časti akademickej obce PF KU (AO PF KU).
Do volieb môžu byť za kandidátov navrhnutí len tí členovia AO PF KU,  ktorí sú podľa štatútu KU a štatútu PF KU riadnymi členmi AO PF KU. Voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:


1)  Volebnú listinu za zamestnaneckú časť AO PF KU, podľa stavu zamestnanosti na PF KU k 28. októbru 2019 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 28. októbra 2019 do 10:00 hod. vedúca pracovníčka personálneho oddelenia PF KU. Volebnú listinu za študentskú časť AO PF KU, podľa stavu zapísaných študentov PF KU k 28. októbru 2019 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 28. októbra 2019 do 10:00 hod. vedúca študijného oddelenia PF KU. Zoznam členov AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU od 11:00 hod. 28. 10. 2019.


2) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii na vrátnici a v kancelárii dekana PF KU, Hrabovská cesta 1 od 28.10. 2019 do 30.10.2019. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 139, v dňoch:
•    28. 10. 2019 od 11:00 – 12:00 hod.;
•    30. 10. 2019 od 11:00 – 12:00 hod.;


Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom alebo vnútornou poštou v podateľni PF KU najneskôr do 30.10.2019 do 13:00 hod. na nasledovnú adresu:


Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.;
Hrabovská cesta 1;
03401 Ružomberok.


Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 30.10.2019 (po 13:00 hod), nebudú akceptované.


3)  Mená navrhnutých kandidátov do AS KU budú zverejnené na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU 30.10.2019 najneskôr do 15:00 hod.


4) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 04. 11. 2019 o 11:00 hod. v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A114


5)  Voľby sa uskutočnia 6. novembra 2019 nasledovne:
•    v Ružomberku, od 8:00 do 10:00; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu č. 139;
•    v Levoči, od 12:00 do 13:00 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;
•    v Poprade, od 14:00 do 15.00, v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke.


6) Výsledky volieb budú zverejnené najneskôr nasledujúci deň po potvrdení výsledkov volieb celouniverzitnou dozornou komisiou AS KU na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke.


Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovuje AS PF KU volebnú komisiu pre voľby do AS KU  v zložení:


1.     Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda Volebnej komisie
2.     ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD. – nominant Veľkého kancelára KU
3.     PhDr. Viera Šilonová, PhD. – člen volebnej komisie za zamestnaneckú časť AO PF KU
4.     Mgr. Lenka Chlebanová - člen volebnej komisie za študentskú časť AO PF KU
5.     Kristína Valentínyová - člen volebnej komisie za študentskú časť AO PF KU


Náhradníci:
1.    Mgr. Katarína Russinová, PhD. - za zamestnaneckú časť AO PF KU
2.    Mgr. Katarína Kobelová - za študentskú časť AO PF KU

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner