foto 1 simra titKatolícka univerzita v Ružomberku spolupracovala v rokoch 2017 až 2019 na dvoch medzinárodných projektoch, a to na cezhraničnom projekte INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov a na projekte Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA). Riešenie obidvoch projektov významne prispelo k príprave návrhov revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec.

 

simra2 logo


Dňa 3. októbra 2019 zorganizovala Katolícka univerzita v Ružomberku v priestoroch rektorátu workshop „Návrhy revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec“, na ktorom boli predstavené výsledky širokého tímu odborníkov, vrátane regionálnych a lokálnych partnerov z praxe. Spoluorganizátormi workshopu boli kolegovia z Pedagogickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, Biosférickej rezervácie Dolní Morava, mesta Ružomberok, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, spoločnosti CETIP Network (Centrum transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií a politík, Praha) a Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

 

foto 1 simra

Účastníci workshopu, na ktorom boli predstavené revitalizačné plány pre lokalitu UNESCO Vlkolínec.

 

Prvý blok workshopu bol venovaný projektu INTERREG. Vedúci projektu Libor Lněnička z Masarykovej univerzity v Brne predstavil ciele a hlavné dosiahnuté výsledky. Osobitne vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu všetkých partnerov. Hlavnými výsledkami projektu sú výmena cezhraničných skúseností a príkladov dobrej praxe, organizovanie vzdelávacích workshopov a vypracovanie štúdií a metodík využiteľných pre dve riešené územia: Mikulčice a Vlkolínec. V rámci riešených území sa realizoval aj prieskum názorov miestnych obyvateľov. Záverečným výstupom bolo podpísanie Memoranda o spolupráci pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktoré zabezpečí udržateľnosť ďalšej spolupráce a implementáciu dosiahnutých výsledkov. Mária Kozová, projektová manažérka projektu INTERREG za Katolícku univerzitu, vo svojom vystúpení zdôraznila prínos projektu INTERREG k vypracovaniu návrhov revitalizačných plánov pre lokalitu UNESCO Vlkolínec. Eva Pauditšová z Univerzity Komenského v Bratislave, hlavná riešiteľka krajinnej štúdie pre Vlkolínec, prezentovala obsah štúdie a súbor návrhov opatrení pre udržateľný rozvoj Vlkolínca a jeho okolia. Opatrenia sú rozdelené do nasledujúcich častí: návrhy na nový manažmentu Vlkolínca, návrhy opatrení na rozvoj cestovného ruchu s dôrazom na udržateľnosť charakteristického vzhľadu krajiny, návrhy na obnovu tradičného hospodárenia vo Vlkolínci, podporu zachovávania tradícií a zvýšenie diseminácie poznatkov, návrhy na zvýšenie kvality služieb a návrhy manažmentu ovocných záhrad.

 

foto2 simra

Mária Kozová prezentuje výsledky projektu SIMRA, ktoré tvorili metodickú podporu pre vybrané úlohy projektu INTERREG.


V druhom bloku workshopu Martin Špaček z CETIP Network a Mária Kozová z Katolíckej univerzity predstavili výstupy projektu Horizont 2020 SIMRA pre Vlkolínec získané v rokoch 2017 až 2019 pomocou dotazníkového prieskumu, rozhovorov a indikátorov spoločenských inovácií, ktorými bol hodnotený postup prípravy revitalizačných plánov. Pod spoločenskou inováciou sa v projekte SIMRA chápe prestavba spoločenskej praxe “zdola” s cieľom zlepšenia kvality života regiónov. Pre prípadovú štúdiu Vlkolínec bola podľa metodiky SIMRA posúdená marginálnosť územia, stupeň zapojenie miestnych a externých aktérov, problémy, ktoré je potrebné v území riešiť a ochota miestnych aktérov zapojiť sa do projektov spoločenskej inovácie. Ako jediná prípadová štúdia v projekte SIMRA je zameraná na kultúrne dedičstvo. Pozitívne bol hodnotený aj komplexný prístup ku znovu oživeniu osady Vlkolínec Je potrebné zdôrazniť, že aj návrat k tradíciám môže byť inovácia! Kvantitatívne indikátory vypočítané podľa metodiky SIMRA pre spoločenské inovácie vo Vlkolínci môžu spracovatelia revitalizačných plánov využiť ako spätnú väzbu na zistenie, ako zainteresovaní aktéri vnímajú kvalitu procesu inovácie a dosiahnuté resp. očakávané výsledky. Hodnota vypočítaného kvalitatívneho indikátora označuje celkové vnímanie špecifického spoločenského rozmeru. Vysoká hodnota indikátora znamená, že v danej spoločenskej inovácii sú dosiahnuté pozitívne výsledky. Priemerná až podpriemerná hodnota indikátora upozorňuje, že v tejto oblasti je nepriaznivé vnímanie dosiahnutých alebo očakávaných výsledkov a je potrebné revidovať postupy riešenia krízových situácií alebo postupy zapojenia príslušných aktérov. Zaradením prípadovej štúdie Vkolínec do projektu SIMRA sa získala možnosť spätne sa vrátiť aj k niektorým dôležitým problémovým oblastiam, doplniť ich charakteristiku a rozšíriť návrhy na možné riešenia. Veľmi pozorne boli vyhodnotené odpovede, ktorými sa zisťovalo, ako sú vnímané aktuálne problémy v rámci miestnej komunity a do akej miery podľa nich ciele projektu prispejú k riešeniu aktuálnych problémov.

 

foto3 simra

Riešiteľmi projektu INTERREG boli aj kolegovia z Katedry manažmentu PF KU v Ružomberku Jana Piteková a Karol Čarnogurský. Vľavo je vedúci projektu Libor Lněnička z Masarykovej univerzity v Brne.


Na základe výsledkov projektov INTERREG a SIMRA, vo väzbe na vypracovanú Krajinnú štúdiu - Vlkolínec a nový Územný plán zóny Ružomberok – Vlkolínec mesto Ružomberok ešte v roku 2019 pripraví postup na prípravu nového manažmentového plánu Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry a jej ochranného pásma. Do vypracovania nového manažmentového plánu budú zapojení slovenskí a českí partneri projektu INTERREG, vrátane ďalších partnerov, ktorí podpísali v roku 2019 Memorandum o spolupráci.

 

foto4 simra

Ivana Tomčíková, vedúca Katedry geografie PF KU v Ružomberku, predstavuje úlohy projektu INTERREG, na ktorých sa podieľala spolu s kolegami z katedry.

 

V mene organizátorov workshopu sa chcem poďakovať všetkým účastníkom a aj ďalším spoluriešiteľom za ich aktívnu účasť na riešení úloh revitalizačných plánov pre lokalitu UNESCO Vlkolínec v rokoch 2017 až 2019. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorú bude zastrešovať Memorandum o spolupráci pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.


Autor: Mária Kozová, Katedra geografie PF KU v Ružomberku
Autor fotografií: Martin Pinkoš

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica