budova pf1. Študenti vyšších ročníkov si do 01.09.2020 vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety v akademickom informačnom systéme AIS2 (tvorba zápisných listov je sprístupnená). Je potrebné zapísať si všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované + povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu).

 

Prvé ročníky Bc štúdia si zápisné listy nevytvárajú.

 

Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou. Ak študenta v druhom a treťom ročníku zapisuje zástupca, je povinný podľa článku 7, ods. 5 Študijného poriadku PF KU priniesť plnú moc. Bez tohto dokladu nemôže byť študent zapísaný.

 

2. Na zápis si každý študent prinesie vyplnené a podpísané tlačivo "BOZP", vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ a študenti dennej formy aj vyplnené tlačivo „Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra študentov“ (dokumenty sú priložené nižšie).


3. V zmysle Smernice rektora č. VP-KU-28 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú externí študenti povinní uhradiť školné.


Oznámenie o školnom vám bude doručené po zápise.

 

Smernicu rektora KU nájdete tu:
Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2020/2021

4. Študenti, ktorí požiadali o prestup na iný študijný odbor, program alebo menia formu štúdia, musia si pri zápise opätovne zapísať všetky predmety nového študijného programu od prvého ročníka a následne po zápise požiadať o uznanie už absolvovaných predmetov z predchádzajúceho štúdia. Žiadosť o uznanie predmetov je možné podať do 30.09.2020. Tlačivo na uznanie predmetov je k dispozícii na stránke PF KU v sekcii Úradná výveska/vnútorné predpisy/štúdium.


5. Informácie potrebné na vydanie preukazu študenta nájdete na stránke: preukazy.ku.sk

 

UPOZORNENIE!
1. Upozorňujeme študentov na záväznosť zápisu – zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijných programov absolvuje v akademickom roku 2020/2021. V prípade, ak si študent predmet pre daný akademický rok nezapíše, nie je možné, aby daný predmet v tomto roku absolvoval.

 

2. Žiadame študentov, aby si pozorne prečítali v platnom Študijnom poriadku PF KU článok 10 „Zápis a absolvovanie predmetov“ (pozri: Úradná výveska/vnútorné predpisy/štúdium).

Predmety, ktoré si študent zapíše, sú pre neho predmetmi záväznými pre daný akademický rok – uvedené sa vzťahuje aj na povinne voliteľné predmety. Možnosť škrtu pri nich prichádza do úvahy z dôvodu kolízie v rozvrhu, ktorá študentovi bráni absolvovať zapísané povinne voliteľné predmety, a to na základe žiadosti študenta adresovanej študijnému oddeleniu elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra. Inak absolvovanie zapísaného povinne voliteľného predmetu je záväzné.

Tlačivá na stiahnutie:
Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2020/2021 – Ružomberok
Harmonogram zápisov 2020-2021 (Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad)
Harmonogram zápisov 2020-2021 (Inštitút Juraja Páleša, Bottova 15, Levoča)
Inštruktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS
Harmonogram akademického roka 2020/2021
BOZP
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie
Informácie o štúdiu PF KU 2020/2021 (v príprave...)
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o pridanie a zrušenie predmetov
Žiadosť o prerušenie štúdia
Vyhlásenie o zanechaní štúdia
Individuálny študijný plán - žiadosť
Individuálny študijný plán - príloha
Individuálny študijný plán - usmernenie

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner