Členovia Vedeckej rady

PaedDr. Peter Krška, PhD. športová edukológia, predseda VR PF KU

 

Externí členovia
prof. Ladislav Čarný, akad. mal. výtvarné umenie, VŠVU Bratislava

prof. Mari Guiseppe pedagogika, Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Miláno, Taliansko

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. matematika, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. sociálna práca, TU Trnava

prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.  pedagogika, UK Bratislava

Prof. Juan Carlos Torre Puente, PhD. pedagogika, Universidad Pontificia Comillas Madrid, Španielsko

doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD. športová kinantropológia, MU Brno, Česko


Interní členovia 

doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU hudobná veda, didaktika hudby

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. geografia

doc. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD. výtvarné umenie

doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU informatika

prof. Ing. Alena Daňková, CSc. manažment
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. biológia a ekológia

prof. ThDr. ICDr. PaedDr. Mons. František Dlugoš, PhD. odborová didaktika, katolícka teológia

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU pedagogika

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. sociálna práca

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. predškolská a elementárna pedagogika

doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. odborová didaktika

doc. Andrej Kraev, CSc. ruský jazyk

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. matematika

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. sociálna práca

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. sociálna práca

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. predškolská a elementárna pedagogika

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. chémia

doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD. hudobná veda, didaktika hudby

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. sociálna práca

 

 

Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan, ktorý je zároveň predsedom vedeckej rady. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

Kompetencia: (§ 30 Zákona o vysokých školách): Pôsobnosť vedeckej rady fakulty

(1) Vedecká rada fakulty
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4,
e) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
f) prerokúva návrhy na udelenie titulu "docent" a rozhoduje o ich výsledku,
g) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy na vymenovanie
profesorov,
h) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,
i) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
j) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79),
k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty.
(2) Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku