Projekt INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001:
„Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“
(UNESCO VLaMI)

 

interreg logo

 

Projekt UNESCO VLaMI bol podaný v októbri 2016 do výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, Prioritná os 3: Rozvoj miestnych iniciatív. Projekt bol schválený v júni 2017 a doba riešenia je plánovaná od 01. septembra 2017 do 30. júna 2019.

 

Celkové náklady projektu sú 135 484,43 EUR, z toho finančná podpora z EÚ

(z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) je  115 161,73 EUR.


Partneri projektu: Masarykova univerzita v Brne (vedúci partner), Katolícka univerzita v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner), Biosférická rezervácia Dolní Morava, o.p.s. Lednice, Mesto Ružomberok a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Záujmové územia projektu: Prírodný park Mikulčický Luh (Česká republika) a lokalitu UNESCO Vlkolínec (Slovensko).


Kľúčové cieľové skupiny: obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy, podnikateľské subjekty a členovia záujmových a mimovládnych organizácií.


INTERREG je programom cezhraničnej spolupráce a umožňuje zaradiť do jednotlivých projektov aj aktivity zamerané na vzdelávanie a osvetu. Dôležitou súčasťou projektu UNESCO VLaMI sú preto vzdelávacie workshopy s praktickými ukážkami tradičných foriem obhospodarovania územia. Z hľadiska výchovných, vzdelávacích a osvetových aktivít projekt je zameraný na rôzne podujatia za účasti slovenských a českých partnerov, ktoré prispejú k zvýšeniu povedomia miestnych obyvateľov a návštevníkov a  k environmentálnej výchove na školách. Vzdelávacie a školiace programy a priebežné konzultácie pre samosprávu, štátnu správu a zástupcov ďalších cieľových skupín podporia výmenu pozitívnych skúseností, podporia efektívnejšiu správu v obidvoch záujmových územiach a prispejú k zlepšeniu zručností miestnych aktérov a výmene skúseností a dobrej praxe. Projekt UNESCO VLaMI bol predstavený na stránke http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69030-predstavenie-cezhranicneho-projektu-zameraneho-na-pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-na-ktorom-sa-podiela-katolicka-univerzita-v-ruzomberku (zverejnené dňa 11. októbra 2017)

 

Pre lokalitu Vlkolínec sa postupne v spolupráci s partnermi projektu od roku 2017 začali realizovať v súlade s harmonogramom riešenia projektu UNESCO VLaMI nasledujúce aktivity a úlohy:

 

1. Vzdelávacie a školiace aktivity, vypracovanie štúdií a metodík: krajinná štúdia na revitalizáciu ochranného pásma (ktorej súčasťou je aj vyhodnotenie vývoja krajinnej štruktúry v lokalite Vlkolínec za ostatných 250 rokov), manuál o tradičnom hospodárení, koncepty a návrhy na podporu udržateľného cestovného ruchu; vypracovanie návrhov opatrení na zabezpečenie požiadaviek miestnych obyvateľov, turistov a návštevníkov (na základe prieskumu názorov verejnosti) a ďalšie úlohy.

Vyššie uvedené výstupy projektu sa postupne realizovali v priebehu rokov 2017 a 2018 a tvoria odborný podklad pre nový Územný plán zóny Ružomberok – Vlkolínec a ochranné pásmo. Návrh Územného plánu zóny Ružomberok – Vlkolínec, ktorého vypracovanie obstaralo Mesto Ružomberok v roku 2017, by mal obsahovať záväzné usmernenia k spravovaniu lokality, vrátane opatrení na reguláciu návštevnosti lokality Vlkolínec. Následne Mesto Ružomberok pripraví motivačné nástroje, ktoré by mali prispieť k obnove tradičných foriem hospodárenia v ochrannom pásme lokality Vlkolínec.

 

Informácia o prvom workshope v septembri 2017 bola zverejnená na stránke

http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/68984-projekt-zamerany-na-skvalitnenie-kulturneho-a-prirodneho-dedicstva (zverejnené dňa 26. septembra 2017)


Ďalšie informácie sú zverejnené na stránkach
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/workshop-o-lokalite-unesco-vlkolinec/37147-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1 (zverejnené dňa 21. septembra 2017)


http://www.unesco.sk/a/Workshop--E2-80-9ENavrhy-na-revitalizaciu-a-udrzatelne-vyuzivanie-lokality-UNESCO-Vlkolinec-E2-80-9C (zverejnené dňa 29. 09. 2017)


Viac informácií o ďalšom vzdelávacom workshope realizovanom vo Vlkolínci na jar 2018 je na stránke http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69589-riesitelia-cezhranicneho-projektu-interreg-predstavili-pripravu-revitalizacnych-planov-pre-lokalitu-unesco-vlkolinec (zverejnené 04. mája 2018)


Naše aktivity spropagovali aj miestne médiá v Ružomberku napr. Ružomberský hlas http://www.rkhlas.sk/?id_bl=3669


Ružomberský magazín: https://rmagazin.sk/vo-vlkolinci-zacali-s-obnovou-zahrad-sadov-a-tradicnych-foriem-hospodarenia/

 

Na základe vypracovaných návrhov vhodných foriem využitia územia Vlkolínca sa na jar 2018 začalo v spolupráci s PD Ludrová a miestnymi podnikateľmi s prípravou obnovy tradičných foriem hospodárenia v krajine na vytipovaných políčkach v ochrannom pásme lokality Vlkolínec. Zároveň sa lete 2018 začalo s realizáciou mapovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín v lokalite Vlkolínec a pokračuje sa v plánovaných akciách na revitalizácii pridomových záhrad.


Významným výstupom v roku 2018 bola konferencia a workshop, ktoré boli organizované v Ružomberku a vo Vlkolínci v dňoch 24. a 25. 10. 2018 v spolupráci so všetkými partnermi projektu pri príležitosti 25. výročia zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva.


Viac informácií o podujatiach je na stránkach:
http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/69900-vlkolinec-je-uz-25-rokov-svetovym-dedicstvom (zverejnené 17. októbra 2018)


http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/69968-25-vyrocie-od-zapisu-lokality-vlkolinec-do-zoznamu-svetoveho-dedicstva-unesco (zverejnené 12. novembra 2018)


Ďalšie podujatia projektu UNESCO VLaMI boli realizované v Brne, Ledniciach a v Mikulčiciach (informácie o projekte sú zverejnené aj na stránke vedúceho partnera Masarykovej univerzity v Brne https://vlami.ped.muni.cz/ a tiež na stránke Mesta Ružomberok v sekcii OZ Vlkolínec

http://www.vlkolinec.sk/vsk/aktuality/oznamy/pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-v-zivote-obci-miest-a-regionov-).

 

2. Záverečná etapa projektu v roku 2019 bude zameraná na implementáciu výsledkov projektu do praxe a ich priemet do zásadných strategických dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni a tiež na propagáciu získaných výsledkov. Na základe výsledkov projektu a vo väzbe na vypracovanú krajinnú štúdiu a nový Územný plán zóny Ružomberok – Vlkolínec sa v roku 2019 pripraví postup pre prípravu nového manažmentového plánu obhospodarovania ochranného pásma PRĽA. V spolupráci s členmi Rady pre Vlkolínec bude pripravený koncept na nový Štatút lokality Vlkolínec a návrh znenia všeobecne záväzného nariadenia (pre Mesto Ružomberok) podporujúceho tradičné formy obhospodarovania. Zorganizujú sa tiež informačné workshopy a výstava. Na vypracovaní výstupov sa budú podieľať všetci slovenskí a českí partneri projektu UNESCO VLaMI.

 Mária Kozová

 

Kontakt:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
maria.kozova@ku.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku