Vážení kolegovia, vitajte na stránkach Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Centrum celoživotného vzdelávania vytvára najefektívnejšie podmienky pre funkčný systém celoživotného vzdelávania, prioritne pre pedagogickú verejnosť a flexibilne reaguje na dopyt pedagogickej a odbornej praxe po vzdelávaní, zvyšovaní  si profesionality a kariérového rastu.
 
Ako odborné a výskumné pracovisko, zamerané na poskytovanie vzdelávacích aktivít interným aj externým zákazníkom, sa prioritne zameralo nie len na systémové zabezpečovanie rozvoja kvality vzdelávacích aktivít v celom kontexte kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj na rozšírenie portfólií vzdelávacích aktivít pre odborníkov z iných – nepedagogických profesií.

 

Centrum svoju činnosť realizuje pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to v oblasti prípravy nových akreditovaných vzdelávacích aktivít a vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci centra, ako aj v rámci spolupráce s inými špecializovanými inštitúciami a odborníkmi na národnej či medzinárodnej úrovni.
     
V systéme kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ponúka vzdelávacie aktivity:

Vzdelávacie programy pre vykonanie prvej a druhej atestácie
Edukačné prípravy pedagogického a odborného zamestnanca.

 

Kreditové vzdelávacie programy

Inovatívne matematické vzdelávanie na I. stupni ZŠ/ na SŠ; Nové trendy v hudobnej edukácii; Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania - Pastelková fyzika; Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na II. stupni ZŠ/na SŠ; Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí.

 

Vzdelávacie programy zamerané na funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie
Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov; Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Ďalšie vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania
Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe
Aktivizácia osôb s ochorením demencie

 

Kontakty

 

Korešpondenčná adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania:
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: jankamoda@gmail.com
 

Odborní asistenti:
Mgr. Katarína Jablonská, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: katarina.jablonska@ku.sk

 

PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
Kancelária č. A120
E-mail: dominika.pazitkova@ku.sk

 

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií
o obsahu vzdelávacích programov a prijímanie žiadostí o pridelenie konzultanta:
Mgr. Ľubica Ďurajdová, PhD.
Kancelária č. A116
E-mail: durajdovalubica@gmail.com

 

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií v súvislosti
s rozširujúcim štúdiom, doplňujúcim pedagogickým štúdiom a ďalším vzdelávaním:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Kancelária č.424
E-mail: zuzana.gejdosova@ku.sk
telefón:+421 918 722 129

 

Kontaktná osoba pre administráciu vzdelávacích programov a študijná referentka:
Jana Kyselová
Kancelária č. A119
E-mail: jana.kyselova@ku.sk
telefón : +421 917 918 704
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 - 15:30 hod.)

Kontakt na Centrum celoživotného vzdelávania
Telefón: +421 918 722 037
(kontaktujte nás prosím v pondelok a stredu v čase od 12:30 - 15:30 hod.)

 

Smernice

Centrum celoživotného vzdelávania

 

VŠETKY INFORMÁCIE O CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ A KONTINUÁLNOM VZDELÁVANÍ UČITEĽOV NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE CCV PFKU:

 

www.ccvpfku.sk

 

ccvpfku

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku