fas plagat titPedagogická fakulta KU ako jediný exkluzívny školiteľ v oblasti diagnostiky fetálneho alkoholového syndrómu na Slovensku otvára v októbri 2017 vzdelávací kurz s názvom Diagnostika FASD. Vzdelávací program je prvým komplexným školením v diagnostike FASD v SR a je podporený Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie MŠVVaŠ SR.
Všetky informácie aj prihlášku, ktorú si môžete podať do 28.8.2017, nájdete tu.

 

pdf logo 2 Plagát FASD

img 1026 titPedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje vo svojich študijných programoch študentov učiteľstva a pedagogiky, budúcich pedagógov. Nové vedenie fakulty sa rozhodlo prehĺbiť spoluprácu s prirodzenými partnermi – strednými školami, základnými školami a centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Doc. Markéta Rusnáková, prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility, zostavila ponukový list pre školy s možnosťami spolupráce zo strany Pedagogickej fakulty KU.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 21/2017, ktoré prijal na svojom 7. zasadnutí (mimoriadnom) dňa 11. apríla 2017, schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS KU na uvoľnené miesto člena AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 86/2017.

 

pdf logo 2 Zoznam kandidátov

pdf logo 2 Návrhová listina na kandidáta pre doplňujúce voľby

OZNAM DEKANA PEDAGOGICKEJ FAKULTY
Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku udeľuje študentom DEKANSKÉ VOĽNO na 12. apríla 2017 (streda).

 

PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan PF KU

suc 2017Katedra hudby PF KU v Ružomberku usporadúva v dňoch 11. – 12. 4. 2017 XIV. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť. Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, ktorí si môžu porovnať svoje interpretačné kvality v odboroch: hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, štvorručná hra na klavíri, komorný spev.

 

pdf logo 2 Program    pdf logo 2 Plagát

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf kubaner pk dk 2

 

du banner 2017 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner