du foto7Na akademickej pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa od 3. júla do 7. júla 2017 uskutoční už desiaty ročník Detskej univerzity.

fas plagat titPedagogická fakulta KU ako jediný exkluzívny školiteľ v oblasti diagnostiky fetálneho alkoholového syndrómu na Slovensku otvára v októbri 2017 vzdelávací kurz s názvom Diagnostika FASD. Vzdelávací program je prvým komplexným školením v diagnostike FASD v SR a je podporený Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie MŠVVaŠ SR.
Všetky informácie aj prihlášku, ktorú si môžete podať do 28.8.2017, nájdete tu.

 

pdf logo 2 Plagát FASD

img 1026 titPedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje vo svojich študijných programoch študentov učiteľstva a pedagogiky, budúcich pedagógov. Nové vedenie fakulty sa rozhodlo prehĺbiť spoluprácu s prirodzenými partnermi – strednými školami, základnými školami a centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Doc. Markéta Rusnáková, prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility, zostavila ponukový list pre školy s možnosťami spolupráce zo strany Pedagogickej fakulty KU.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 21/2017, ktoré prijal na svojom 7. zasadnutí (mimoriadnom) dňa 11. apríla 2017, schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS KU na uvoľnené miesto člena AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 86/2017.

 

pdf logo 2 Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS KU

pdf logo 2 Zoznam kandidátov

pdf logo 2 Návrhová listina na kandidáta pre doplňujúce voľby

OZNAM DEKANA PEDAGOGICKEJ FAKULTY
Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku udeľuje študentom DEKANSKÉ VOĽNO na 12. apríla 2017 (streda).

 

PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan PF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku