za zamestnaneckú časť akademickej obce TF KU v Ružomberku na 1 uvoľnené miesto člena AS KU, 1 uvoľnené miesto člena AS TF KU za pracovisko Košice a 1 uvoľnené miesto člena AS TF KU za pracovisko Sp. Kapitula.

V priestoroch Teologickej fakulty v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 19. marca 2018 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí.

Termín podania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované na Teologickej fakulte KU v Košiciach je stanovený na 30. apríla 2018.

Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice Vás pozýva na Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok - 30.03.2018 o 13.00h so začiatkom pri Evanjelickom chráme a.v., Mlynská 23, Košice. Téma: SEDEM SLOV Z KRÍŽA. Viac podrobností na plagáte.

Informoval: ThDr. Radoslav Lojan, PhD., Teologická fakulta KU

Náš časopis Verba Theologica bol 4. marca 2018 zaradený do databázy ERIH PLUS, čo je európsky referenčný index časopisov pre humanitné a sociálne vedy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU