Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na základe uznesenia AS KU č. 121/2017 zo dňa 12. 12. 2017 organizuje voľby do Akademického senátu KU v Ružomberku na 1 voľné miesto za zamestnaneckú časť akademickej obce TF KU.

Voľby sa uskutočnia 22. 3. 2018.

AS TF KU pre tento účel uznesením č. 5/2018 zo dňa 28. 02. 2018 zriadil Volebnú komisiu v tom to zložení: PhDr. Imrich Degro, PhD., Jozef Gorčák; Bc. Rastislav Gönci; ICLic. Jozef Holubčík; Ing. Marek Marcin František Ondrek.

 

Písomné návrhy na kandidáta za člena AS KU v Ružomberku je možné podávať do piatku 16. 03. 2018 do 12:00 h. ktorémukoľvek členovi VK.

Návrh podľa Zásad volieb do Akademického senátu TF KU, čl. 5 ods. 3., musí obsahovať:

a/ priezvisko, meno, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta,

b/ písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,

c/ priezvisko, meno a podpis navrhovateľa.

Odovzdáva sa v zalepenej obálke s označením „Návrh na kandidáta za člena AS KU“.

 

Volebná komisia

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU