KOŠICE (27. marca 2017) - Doktorandka Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Alena Vachnová získala prestížne štipendium Fulbrightovej nadácie, Humpreyho programu v USA, kde v rámci tohto programu bude môcť 11 – mesiacov študovať a vedecky sa venovať štúdiu a výskumu v oblasti sociálneho podnikania na Bostonskej univerzite, USA.

Pre zaujímavosť treba dodať, že Fulbrightov program je jeden z najväčších a najprestížnejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách, vrátane 50 krajín, v ktorých existujú bilaterálne Fulbrightove komisie. Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín.

Dekanát TF KU

KOŠICE (6. marca 2017) - Od pondelka 06. marca do stredy 08. marca 2017 prednášajú na pôde Teologickej fakulty KU hostia z Filozoficko-teologickej školy St.Pöltenu, Rakúska. Pozvaní profesori sa venujú špecifickým témam v rámci svojich katedier. V pondelok zazneli prednášky na tému didaktiky náboženskej výchovy a morálnej teológie. V ďalších dňoch budú nasledovať prednášky z vybraných kapitol filozofie a kánonického práva. Cieľom týchto prednášok a následných diskusíí je prezentácia rôznych pohľadov a smerov v teológii, ako aj prehĺbiť spoluprácu medzi teologickými školami a ich fakultami v Európe.

Dekanát TF KU

 

stretnutie dekanov

Košice/varšava (18. mája 2016) - V dňoch 12.-13. mája 2016 sa stretli dekani teologických fakúlt strednej a východnej Európy na pozvanie prof. Chris

tofera Pawlinu, r

ektora Pápežskej Teologickej fakulty vo Varšave, kde v závere podpísali spoločnú dohodu o spolupráci s Pápežskou Teologickou fakultou vo Varšave. Medzi

signatármi listu boli prof. Dr. Benas Ulevičius, Magnus Univerzita v Kaunase, ThLic. Miloš Lichner SJ z  Trnavskej univerzity,  prof. ThDr. Cyril Hišem z Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. dr. Sc. Darko Tomašević z Univerzity v Sarajeve, prof. Dr. Bernhard Dolný z Medzinárodné

ho Teologického ústa

vu vo Viedni. Súčasťou stretnutia bolo aj dvojdňové sympózium na tému „Teológia na križovatke súčasnosti.“

Dekanát TF

Košice (9. mája 2016) - V piatok 6. mája 2016 sa na Teologickej fakulte konal Malý seminár o rodine. Jeho hosťami boli pedagógovia z Teologickej fakulty Sliezskej univerzity v Katowiciach, ktorí hosťovali na našej univerzite v rámci programu Erasmus+. Ich prítomnosť sme využili na to, aby sme predmety ich bádaní ponúkli nielen študentom, ale aj absolventom odborov Náuka o rodine a Sociálna práca.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU