Inštitút cirkevných dejín (ICD) je združením historikov a odborníkov, ktorí sa venujú štúdiu histórie, predovšetkým štúdiu cirkevných dejín a k ním súvisiacich vedných disciplín. ICD je ideovým pokračovateľom združenia, ktoré cirkevno-právne založil košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč, dňa 22. júla 1997 (č. 1232/1997), s účelom výskumu dejín Košickej arcidiecézy.>

Cieľom činnosti ICD je systematický vedecký výskum cirkevných dejín bez geografického a chronologického ohraničenia. ICD svoju činnosť zameriava na vedecký výskum v domácich a zahraničných archívoch, knižniciach, múzeách a galériách, zverejňovanie výsledkov vedeckého výskumu a organizovanie domácich a zahraničných konferencií, sympózií a seminárov.

Dôležitou súčasťou práce ICD je publikačná činnosť, predovšetkým formou monografií, zborníkov, štúdií a článkov, prenášanie výsledkov vedeckého výskumu do pedagogického procesu, predovšetkým formou odborných prednášok, seminárov, tvorbou učebníc, skrípt a učebných textov a podobne. ICD chce tak prispieť k popularizácií výsledkov vedeckej činnosti osvetovou činnosťou a zároveň spolupracovať s domácimi a zahraničnými univerzitami, fakultami, organizáciami, ústavmi, inštitútmi, spolkami a združeniami historického zamerania.

 

Viac informácii o Inštitúte cirkevných dejín je možné nájsť na tejto web stránke.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU