KLUB ABSOLVENTOV PRI TEOLOGICKEJ FAKULTE KU V RUŽOMBERKU

 

TF KU sleduje akademické ciele tým spôsobom, že sa snaží z členov akademickej obce vytvoriť ozajstné ľudské a kolegiálne spoločenstvo. Vzdeláva študentov tak, aby si spolu so špecifickým odborným vzdelaním osvojili aj vysoký stupeň humanistického, kultúrneho a duchovného rozvoja. V slobode a láske, kolegiálnym dialógom pomáha svojim členom k plnému rozvinutiu ich osobnosti. Tento rast je podnecovaný tak, aby absolventi TF KU boli motivovaní pokračovať v tomto procese po celý život. TF KU hľadá vhodné prostriedky, aby kolegiálne vzťahy pretrvali aj po odchode absolventov do praxe pre pomoc a dobro oboch strán. Sledujúc tieto dlhodobé ciele TF KU iniciuje vznik Klubu absolventov.

Klub absolventov (KA TF KU) je dobrovoľné združenie absolventov TF KU, ktorí si želajú byť v kontakte so svojimi kolegami, známymi a so svojou Alma mater. Klub absolventov umožňuje kontakty ľudí, ktorí zdieľali viacročnú osobnú skúsenosť počas rokov štúdia na TF KU. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá pokračuje v odovzdávaní skúseností a tradície štúdia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity.

Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné. Klub poskytuje svojim členom podujatia, programy a príležitosti. Dáva TF KU spätnú väzbu od absolventov, ktorá pomáha skvalitniť vyučovanie a výskum. Oprávňuje členov klubu k rozličným výhodám.

Viac o Klube absolventov TF KU

Stanovy a ciele:

1. Klub absolventov (ďalej KA TF KU v Ružomberku) je združením absolventov Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho členom môže byť každý, kto na TF KU získal vysokoškolský titul bakalár (Bc.), magister (Mgr.) alebo doktor (PhD.).

2. Členstvo v KA TF KU v Ružomberku je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje k výhodám, ktoré sú zverejnené na webovom sídle KA TF KU v Ružomberku.

3. Riadiacim orgánom KA TF KU v Ružomberku je Rada KA TF KU v Košiciach. Rada KA TF KU má piatich členov, ktorých z radov absolventov menuje dekan fakulty. Jej predsedom je jeden z prodekanov TF KU.

4. Aktivity KA TF KU v Ružomberku sa zameriavajú najmä na:

  a. vytvorenie komunity z absolventov TF KU, zosieťovanie informácií o bývalých spolužiakoch a študentských priateľoch,
  b. vytvorenie spätnej väzby medzi fakultou a jej absolventmi za účelom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte,
  c. získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov,
  d. vytvorenie a upevnenie spolupráce fakulty s praxou,
  e. sprístupnenie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakulty,
  f. pomoc absolventom na trhu práce,
  g. podporu spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty,
  h. propagáciu a šírenie dobrého mena fakulty.

Prečo sa stať členom Klubu absolventov?

Budete súčasťou sociálnej siete absolventov TF KU v Ružomberku.
Dostanete informácie o pracovných ponukách, ktoré fakulta eviduje.
Budete môcť participovať na podujatiach, ktoré TF KU v Ružomberku organizuje pre ďalší profesijný a ľudský rast svojich absolventov.
Budete mať účasť na benefitoch, ktoré TF KU pripravuje pre svojich absolventov
TF KU každoročne oceňuje absolventov, ktorí svojím ľudským, pracovným a občianskym angažovaním šíria česť svojej Alma mater.

Benefity člena KA TF KU

má abslolventskú zľavu pri využívaní službieb univerzitnej knižnice
je pravidelne informovaný o vedeckých, umeleckých a duchovných podujatiach organizovaných fakultou pre akademickú obec i špeciálne pre absolventov TF KU
môže zdarma participovať na programoch podpory študentov a absolventov.

Registrácia

Úspešní absolventi  sa môžu zaregistrovať na adrese https://ais2.ku.sk/ais/absolvent.html#!login.

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU