Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

v spolupráci s Košickou arcidiecézou

a Akadémiou Karola Wojtylu

 

otvára prihlasovanie na akademický program

Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2018/19

 

Charakteristika

Dvoj-ročný akademický program inšpirovaný programom Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme, ktorý ponúka interdisciplinárnu formáciu v oblasti manželstva a rodiny. Ide o program druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied, ktorý je kontinuálnym vzdelávaním v oblasti teológie a náuky o rodine. Výstupom je získanie cirkevného diplomu Master in scientiis religiosis de matrimonio et familia vydaného pod autoritou Svätej stolice.

 

Formovať myseľ i srdce

Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II., patrónovi tohto programu.

 

FORMOVAŤ MYSEĽ – pretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu.

Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Tento základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.

 

FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstva – pretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve.

Celý program je obohatený o spoločné slávenie Eucharistie, spoločné stolovanie, rozhovory pri občerstvení. Nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné, či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

 

Duchovným správcom programu je riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, ktorý okrem duchovnej starostlivosti zabezpečuje i prepojenie študentov s ich farnosťou a ich zapojenie do pastorácie.

 

Obsah štúdia

 

Teologicko-filozofický základ

Osoba z pohľadu teologickej a filozofickej antropológie

Základy morálnej teológie

Špeciálna morálna teológia

Bioetika

Manželstvo a rodina v Svätom Písme

Dokumenty Cirkvi o manželstve a rodine

Teológia manželstva a rodiny

Lektúra diela Karola Wojtylu „Láska a zodpovednosť“

Teológia tela

Kánonické právo manželské

Manželstvo ako sviatosť

Spiritualita manželského a rodinného života

Pastorácia manželstva a rodiny

 

Spoločenskovedný blok

Rodina v právnom systéme spoločnosti

Biomedicínsky rozmer manželského života

Sociológia rodiny

Rodina a sociálna politika

Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny

Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny

Pedagogika rodiny

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

Sprevádzanie manželov a rodín

Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu a Kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

 

Vyučujúci

Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenska a zahraničia, absolventi Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre vedy o manželstve a rodine a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok sú zapojení aj zahraniční profesori. Garantom programu je Mons. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

 

Cieľové skupiny

Program je určený pre osobnú i profesionálnu formáciu kňazov, zasvätených, manželských párov, seminaristov i jednotlivcov.

 • Hlavným zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).
 • Ďalším zámerom je ďalšia profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia, katechéti, pastorační pracovníci a sociálni pedagógovia).

 

Organizácia štúdia

Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha vždy od septembra do mája. Program prebieha počas sobôt. Jeden akademický rok pozostáva z 11 vopred dohodných termínov. Program jedného vyučovacieho dňa je v čase od 7.50 do 17.10 a je rozvrhnutý do ôsmich vyučovacích hodín po 45 min (4 doobedu a 4 poobede), medzi nimi je čas na občerstvenie, spoločný obed, zdieľanie, rozhovory s vyučujúcimi i študentmi. Ďalšia časť štúdia pozostáva zo samoštúdia, lektúry zadaných textov, vypracovania zadaní a úloh a e-learningu.

Táto forma je vhodná zvlášť pre pracujúcich a pre manželské páry s deťmi. Jej výhodou je:

 • nižšia časová náročnosť
 • pestrejšia paleta hosťujúcich prednášajúcich
 • family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s deťmi. Vďaka starostlivosti animátorov a FM prenosu prednášky, môže mamička spokojne dojčiť i sledovať prednášku.

Súčasťou štúdia je jedno víkendové stretnutie za rok.

 

Podmienky získania titulu

Program master je štúdiom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.

 • Ako riadni študenti sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho štúdia náboženských vied alebo ekvivalentného filozoficko-teologického štúdia.
  • Pre získanie titulu je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, skúšku z dvoch cudzích jazykov, vykonať pastoračnú prax, napísať záverečnú prácu pod vedením školiteľa a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodinyRodina v pohľade spoločenských vied.
 • Iní záujemcovia sa môžu prihlásiť ako tzv. mimoriadni študenti, pričom po absolvovaní im nebude udelený akademický titul, ale certifikát o absolvovaní programu.
  • Pre získanie certifikátu o absolvovaní je potrebné absolvovať všetky prednášky a skúšky, vykonať pastoračnú prax, a úspešne absolvovať záverečnú skúšku lectio coram z predmetu Teológia manželstva a rodinyRodina v pohľade spoločenských vied.

Po absolvovaní štúdia (v oboch formách) a po splnení podmienok môžu účastníci získať kánonickú misiu arcibiskupa.

 

Školné

Jednotlivci 300€/akademický rok

Manželský pár 450€/akademický rok

Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady.

Školné je splatné v troch splátkach počas akademického roka. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o zníženie školného, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

Okrem školného študent uhrádza náklady na jedno víkendové stretnutie za rok a obedy počas stretnutí. Občerstvenie počas stretnutí je v réžii komunity študentov.

 

Prihlásenie

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť TENTO FORMULÁR najneskôr do 30. júna 2018. K prihláške je potrebné dodať kópiu diplomu dosiahnutého vzdelania, resp. maturitného vysvedčenia, štruktúrovaný životopis, krátky motivačný list a odporúčanie farára, v prípade kňazov odporúčanie ordinára. Viac informácií o forme potrebných dokumentov zašleme po prihlásení.

Maximálny počet uchádzačov, ktorí budú prijatí v akademickom roku 2018/19 je 20, uchádzači z Košickej arcidiecézy môžu byť uprednostnení.

 

Kontakty

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89, 041 21 Košice

www.tf.ku.sk  

master@tf.ku.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU