Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

v spolupráci s Košickou arcidiecézou

a Akadémiou Karola Wojtylu

otvára nový akademický program

Master v teológii manželstva a rodiny

 

Charakteristika

Dvoj-ročný akademický program inšpirovaný programom Pápežského Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme, ktorý ponúka interdisciplinárnu formáciu v oblasti manželstva a rodiny. Výstupom je získanie cirkevného diplomu master (vydaného pod autoritou Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme).

 

Formovať myseľ i srdce

Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, ako to bolo vlastné sv. Jánovi Pavlovi II, patrónovi tohto programu.

 

FORMOVAŤ MYSEĽpretože rásť môžeme iba vďaka poznaniu.

Obsah programu vychádza zo základu, ktorý tvorí učenie Cirkvi o manželstve a rodine predovšetkým posledných pápežov (Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka). Tento základ obohacuje pohľad spoločenských vied, ktoré sa na manželstvo a rodinu pozerajú z rôznych uhlov pohľadu (filozofia, teológia, právo, psychológia, medicína, pedagogika). Touto kombináciou sa vytvára fundovaný základ pre kvalitné vzdelanie a formáciu konkrétnych aktérov.

 

FORMOVAŤ SRDCE a ducha spoločenstva – pretože láske sa je možné učiť len v spoločenstve.

A preto nad rámec akademickej formácie ponúkame ďalšie kultúrne, duchovné, či spoločenské aktivity pre rozvoj vzťahov na ľudskej i duchovnej úrovni.

 

Obsah štúdia

 

Teologicko-filozofický základ

Osoba z pohľadu teologickej a filozofickej antropológie

Základy morálnej teológie

Špeciálna morálna teológia

Bioetika

Teológia manželstva a rodiny

Manželstvo a rodina v Svätom Písme

Dokumenty Cirkvi o manželstve a rodine

Lektúra diela Karola Wojtylu „Láska a zodpovednosť“

Teológia tela

Kánonické právo manželské

Manželstvo ako sviatosť

Pastorácia manželstva a rodiny

Spiritualita manželského a rodinného života

 

Spoločenskovedný blok

Rodina v právnom systéme spoločnosti

Biomedicínsky rozmer manželského života

Sociológia rodiny

Rodina a sociálna politika

Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodiny

Aplikovaná psychológia manželstva a rodiny

Pedagogika rodiny

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

Sprevádzanie manželov a rodín

Súčasťou štúdia je vykonanie pastoračnej praxe a kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva.

 

Vyučujúci

Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenka a zahraničia, viacerí absolventi Pápežského Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau. Formou hosťovských prednášok budú zapojení aj zahraniční odborníci. Program garantuje Mons. doc. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

 

Cieľové skupiny

Program je určený pre osobnú formáciu a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, seminaristov, kňazov, zasvätených, študentov i pracujúcich.

  • Hlavným zámerom je ďalšia profilácia odborníkov pre prácu s rodinou. Osobitnou cieľovou skupinou sú preto odborníci (psychológovia, právnici, lekári, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci, učitelia, katechéti, pastorační pracovníci).
  • Ďalším zámerom je formácia budúcich koordinátorov farskej pastorácie rodín (kňazi, seminaristi, rodiny, zasvätení), ktorí môžu v budúcnosti napomáhať rozvoju pastorácie rodín vo farnostiach (v sprevádzaní manželov, v príprave na manželstvo, vo vedení rodinných spoločenstiev, v katechéze detí, mladých i dospelých, v odbornej pomoci rozvedeným a rodinám v kríze).

 

Organizácia štúdia

Štúdium je rozdelené do dvoch rokov. Akademický rok prebieha vždy od októbra do júna. Začiatok akademického roka je 14. októbra 2017. Program ponúkame v dvoch formách:

 

Externá forma

Jeden akademický rok pozostáva z 12 vopred dohodných termínov (sobôt) v trojtýždňových až mesačných intervaloch. Program jedného vyučovacieho dňa je v čase od 7.30 do 17.00. Súčasťou programu je sv. omša, spoločný obed i priestor na diskusiu a vytváranie vzťahov. Výhodou tohto štúdia je family friendly prvok, ktorý umožňuje štúdium aj pre rodičov s malými deťmi. Vďaka starostlivosti animátorov a FM prenosu prednášky, môže mamička spokojne dojčiť i sledovať prednášku.

 

Denná forma

Prebieha v pracovných dňoch s dvojnásobnou dotáciou hodín. Jej výhodou je väčší časový priestor i priestor pre interakciu a diskusiu s učiteľmi.

 

Školné

Jednotlivci 300€/akademický rok

Manželský pár 450€/akademický rok

Tento program je vyňatý zo slovenského systému školstva, tzn. neexistujú naň žiadne dotácie, školné predstavuje reálne náklady.

Školné je splatné v troch splátkach. V prípade potreby i vo viacerých. Ak by mala byť výška školného prekážkou pre absolvovanie programu, v prípade objektívnych dôvodov je možné požiadať o zníženie, prípadne sa náklady môžu uhradiť v spolupráci s farnosťou, spoločenstvom.

 

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžu absolventi bakalárskeho štúdia z oblasti humanitných alebo spoločenských vied (resp. potrebné aspoň tri roky vysokoškolského vzdelania).

Prihlásiť sa môžu aj absolventi strednej školy, im bude namiesto diplomu mater udelený certifikát o navštevovaní programu.

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť TENTO FORMULÁR najneskôr do 6. októbra 2017. K prihláške je potrebné dodať kópiu diplomu dosiahnutého vzdelania, resp. maturitného vysvedčenia, krátky motivačný list a odporúčanie farára. Viac informácií o ich forme zašleme po prihlásení.

 

Kontakty

Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89, 041 21 Košice

www.tf.ku.sk  

master@tf.ku.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU