Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačnej práce na TF KU:
2.2.2018, 11:00 hod., ThLic. Zbigniew Piętka, Maryja jako królowa w dziejach narodu polskiego. Studium historycno - pastoralne
Obhajoby sa uskutočnia v zasadačke TF KU (prízemie, Hlavná 89, Košice).
Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačnej práce na TF KU:
31.1.2018, 10:15 hod.,JUDr. Zuzana Lukáčová, Sociálno-sakramentálna inštitúcia manželstva a voľné spolužitie
31.1.2018, 11:30 hod., Dagmar Marcinková, M.A., Migrácia za prácou do Bádenska-Württemberska a zmena religiozity
Obhajoby sa uskutočnia v zasadačke TF KU (prízemie, Hlavná 89, Košice).

Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúci termín obhajoby dizertačnej práce na TF KU:
6.12.2017, 8:30 hod., ThLic. PaedDr. Gabriela Sabová, Dejiny cirkevného školstva abovského archidiakonátu na území Slovenska (1804-1945).

Obhajoba sa uskutoční v zasadačke TF KU (prízemie, Hlavná 89, Košice).

V nižšie uvedenom dokumente nájdete plánované termíny obhajob dizertačných prác v akademickom roku 2017/2018. Na dizertačnú (licenciátnu) skúšku sa je možné hlásiť priebežne, prioritne sa však aj skúšky konajú v termíne obhajob.
Pri odovzdaní práce je so žiadosťou/prihláškou potrebné odovzdať aj elektronickú verziu. Až po jej odobrení odborovou komisiou sa odovzdáva v tlačenej verzii a nahráva do AISu.
Potrebné formuláre sú v odkazoch nižšie.
 
Zápis na štúdium pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.9.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Teologickej fakulty v učební D1 na prvom poschodí.
 Zápis bude spojený so školením o povinnostiach vyplývajúcich zo študijného programu a o vedeckej činnosti doktoranda.
Pre denných študentov je tento termín povinný.
 Externí študenti (pokiaľ im termín nevyhovuje) si môžu dohodnúť termín zápisu individuálne s Dr. Gabrielou Genčúrovou (gabriela.gencurova@ku.sk, 055/6836 128). Zápis je potrebné vykonať najneskôr do 25. septembra 2017.
Andrej Krivda
prodekan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU