V nižšie uvedenom dokumente nájdete plánované termíny obhajob dizertačných prác v akademickom roku 2017/2018. Na dizertačnú (licenciátnu) skúšku sa je možné hlásiť priebežne, prioritne sa však aj skúšky konajú v termíne obhajob.
Pri odovzdaní práce je so žiadosťou/prihláškou potrebné odovzdať aj elektronickú verziu. Až po jej odobrení odborovou komisiou sa odovzdáva v tlačenej verzii a nahráva do AISu.
Potrebné formuláre sú v odkazoch nižšie.
 
Zápis na štúdium pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.9.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Teologickej fakulty v učební D1 na prvom poschodí.
 Zápis bude spojený so školením o povinnostiach vyplývajúcich zo študijného programu a o vedeckej činnosti doktoranda.
Pre denných študentov je tento termín povinný.
 Externí študenti (pokiaľ im termín nevyhovuje) si môžu dohodnúť termín zápisu individuálne s Dr. Gabrielou Genčúrovou (gabriela.gencurova@ku.sk, 055/6836 128). Zápis je potrebné vykonať najneskôr do 25. septembra 2017.
Andrej Krivda
prodekan
Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačných prác na TF KU:

24. augusta 2017, 8:30 hod., ThLic. Martin Taraj, Pastorácia mladých v novej evanjelizácii (Mediálny kontext)

24. augusta 2017, 10.00 hod., Mgr. Gréta Gáborová, Sociálna práca s deťmi s poruchami správania a s problémovým správaním v podmienkach detských domovov

 
24. augusta 2017, 11.30 hod., JUDr. Milan Molokáč, Postavenie a činnosť Slovenskej katolíckej charity v období rokov 1927 - 1995
 
 
25. augusta 2017, 08.30 hod., ThLic. PhDr. Gabriela Kolšovská, Hildegarda z Bingenu. Náčrt života a diela
 
 
25. augusta 2017, 11.30 hod., ThLic. Štefan Torbík, Výklad Svätého písma v diele sv. Terézie Avilskej
 
 
25. augusta 2017, 15.00 hod., ThLic. Mariusz Tadeusz Cywka, Wkład świętego Jana Chrzciciela od Poczęcia w rozwój duchowości
 
28. augusta 2017, 08.30 hod., ThLic. Peter Janáček, Symbol a človek v teológii Oda Casela (1886-1948)
 
28. augusta 2017, 10.00 hod., ThLic. PaedDr. Jozef Bartoš, Začlenenie multikultúrnej výchovy do predmetu katolícke náboženstvo
 
28. augusta 2017, 11.30 hod., ThLic. Radek Sedlák, Teologický rozbor opodstatněnosti tématiky uzdravování rodových kořenů
 
Obhajoby sa uskutočnia v zasadačke TF KU (prízemie, Hlavná 89, Košice).
 

Od 1. apríla 2016 agenda doktorandského štúdia prechádza na študijné oddelenie. Prosíme, aby ste od tohto dátumu všetky náležitosti posielali na mailovú adresu: studijne.tf@ku.sk. Telefónne číslo: 055/6836 122. Ďakujeme.

 

Teologická fakulta KU má akreditované nasledovné doktorandské študijné programy:

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. stupeň)

Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
pdf Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
pdf Náuka o rodine Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU