Oznamujeme absolventom Doplňujúceho pedagogického štúdia, že si môžu prísť v čase úradných hodín študijného oddelenia prevziať vysvedčenie o DPŠ. Je potrebné uhradiť poplatok za vydanie dokladu vo výške 30 Eur. Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0008 5755, Variabilný symbol: 1510301. Špecificický symbol: datum narodenia v tvare DDMMRRRR

 Sr. Martina, študijné oddelenie

 

Oznamujeme záujemcom o Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), že v ak. roku 2018/2019 sa uskutoční výučba pre študijné programy Náuka o rodine, Sociálna práca a Sociálna filozofia. Podrobnejšie informácie o termíne podania prihlášky, potrebných prílohách, poplatkoch a predmetovej skladbe nájdete v nasledujúcich prílohách.

Základné informácie

Predmetová skladba-2018/19

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU