Oznamujeme študentom, že prihlasovanie na štátne skúšky pre ak. rok 2017/2018 je cez AIS sprístupnené. Študent sa môže prihlásiť /odhlásiť na danú štátnicu najneskôr 14 dní pred dňom konania štátnice. Upozorňujeme, že po tomto termíne systém neumožňuje prihlásenie/odhlásenie. V prípade nejasností, resp. problémov pri prihlasovaní, kontaktujte vo vlastnom záujme, študijné oddelenie. Termíny štátnych skúšok 2017/2018 sú TU.

1. POZOR ZMENA termínu štátnicovej skúšky DPŠ!

Oznamujeme študentom, že termín štátnicovej skúšky z DPŠ sa mení na 18.4.2018.

2. POZOR ZMENA termínu štátnicovej skúšky pre sociálnu prácu Bc. stupeň!
Oznamujeme študentom, že termín štátnicovej skúšky pre SP-Bc. sa mení na 1.6.2018.
Všetky ostatné pokyny a prihlasovanie platí podľa harmonogramu.

Sylaby na štátnu skúšku - Predmetové didaktiky DPŠ
didaktika sociálnej práce.doc
didaktika náuky o rodine.doc
didaktika náboženskej výchovy.doc
didaktika filozofie.doc

 

Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna filozofia Mgr stupeň
sociálna a politická filozofia.doc
otázky metafyziky.doc
otázky epistemológie.doc
kultúrne a etické otázky.doc
dejiny filozofie 3.doc

 

Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna filozofia Bc stupeň
systematická filozofia teoretická.doc
systematická filozofia praktická.doc
dejiny starovekej a stredovekej filozofie.doc
dejiny novovekej a súčasnej filozofie.doc

 

Sylaby na štátnu skúšku - pedagogické štátnice

Štátnicový predmet Pedagogika a didaktika zahŕňa:

Všeobecnú pedagogiku a Didaktiku a teóriu výchovy
Štátnicový predmet Všeobecná pedagogika a didaktika zahŕňa:

Všeobecnú pedagogiku, Didaktiku a teóriu výchovy a Psychológiu

Štátnicový predmet Špeciálna pedagogika

 

Sylaby na štátnu skúšku- Náuka o rodine, Mgr stupeň

všeobecná a klinická psychológia MaR
teológia manželstva a rodiny
sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

Sylaby na štátnu skúšku- Náuka o rodine, Bc stupeň

základy sociálnej práce NoR Bc
vybrané kapitoly z filozofie NoR Bc
náuka o manželstve a rodine NoR Bc

 

Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna práca Mgr stupeň

misijná a charitatívna práca
teória sociálnej práce
metódy sociálnej práce
sociálna politika

 

Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna práca, Bc stupeň

základné metódy a prístupy v sociálnej práci
teoretické východiská sociálnej práce
právne základy sociálnej práce

 

Sylaby na štátnu skúšku- Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy, Bc stupeň

vybrané otázky filozofie UFaNV Bc
fundamentálna teologia UFaNV Bc

 

Sylaby na štátnu skúšku- Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy, Mgr stupeň

Štátnicový predmet Filozofia a didaktika filozofie  zahŕňa:

filozofia a didaktika filozofie UFaNV (sylaby)

Štátnicový predmet Katolícka teológia a didaktika náboženskej výchovy zahŕňa:

dogmaticku teológiumorálnu teológiu a didaktiku náboženskej výchovy

 

Sylaby na štátnu skúšku - Katolícka teológia, Mgr.

biblikum
dogmatická teológia
filozofia
morálna teológia

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU