Návod na odovzdanie práce v AIS2 si môžete pozrieť v tejto prílohe.

Oznamujeme študentom, že do záverečnej práce, ktorú budú odovzdávať na študijnom oddelení je potrebné vložiť podľa šablóny zadanie záverečnej práce ( bez podpisu vedúceho katedry). V prípade chýbajúceho podpisu školiteľa je potrebné doložiť súhlas s odovzdaním na tzv. kartičke (dostupná na študijnom oddelení).

Zadanie sa vytlačí z AIS-u: Evidencia štúdia- záverečné práce- detail záverečnej práce- cez ikonku tlačiarne- zadanie záverečnej práce.

Vyplnenie a odovzdanie licenčných zmlúv k záverečnej práci:
Pre správne uloženie práce v systéme AIS a následné odoslanie do centrálneho registra záverečných prác je potrebné vyplniť licenčné zmluvy v systéme a to : licenčnú zmluvu pre CRZP a licenčnú zmluvu pre vysokú školu.
V licenčnej zmluve pre CRZP je potrebné zaznačiť:v čl.3 ods.2 bez odkladnej lehoty a v čl.3 ods.3 aj bez použitia.
V licenčnej zmluve pre vysokú školu je potrebné zaznačiť prvú možnosť a to: sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

K odovzdaniu ZP je potrebné doniesť podpísané 2 kópie licenčnej zmluvy pre CRZP a podpísané 2 kópie licenčnej zmluvy pre vysokú školu.

TERMÍNY ODOVZDANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC
1. odovzdanie od 19. do 20.04.2017 (riadny termín obhajoby práce)
- v čase od 08:00 do 16:00 na študijnom oddelení,
- odovzdáva sa: 2x záverečná práca, 2x podpísaná licenčná zmluva pre CRZP, 2x podpísaná licenčná zmluva pre vysokú školu , 1x súhlas školiteľa (kartička- iba v prípade, ak chýba podpis školiteľa v zadaní práce),
2. odovzdanie  27.06.2017 (obhajoba práce v auguste).


Odovzdanie prác bude prebiehať iba v týchto termínoch!!!

 

Upozorňujeme študentov, aby pri vkladaní záverečných prác do systému AIS postupovali dôsledne a zodpovedne, pretože po označení práce v systéme ako "finálna" nie je umožnené robiť dodatočné zmeny a úpravy na vloženom súbore a práca je automaticky zasielaná do Centrálneho registra záverečných prác na kontrolu originality.

V nasledujúcich dokumentoch sú platné smernice o záverečných prácach, ktoré vydal Rektor KU pod číslom 2/2017:

Smernica Rektora 2/2017 o záverečných prácach

Prílohy k Smernici RE č. 2/2017

Upozorňujeme študentov, že novou smernicou rektora nastali tieto hlavné zmeny  :
- v umiestnení evidenčného čísla (nie obal práce ale titulná strana)
- v zadaní práce, ktoré podpisuje školiteľ i vedúci katedry ( pre odovzdanie práce je potrebné mať zadanie podpísané iba školiteľom a nie vedúcim katedry. V prípade, že bude chýbať podpis školiteľa na zadaní, je potrebné doložiť súhlas školiteľa- tzv. kartička)
- v počte odovzdaných licenčných zmlúv: licenčná zmluva pre CRZP sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach a aj licenčná zmluva pre VŠ sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU