Blíži sa II termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium 2018/19

Termín podania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované na Teologickej fakulte KU v Košiciach je stanovený na 3.8.2018.

Zvoliť si môžete zo študijných programov: katolícka teológia, sociálna filozofia, náuka o rodine (iba pre mgr. stupeň), sociálna práca a učiteľstvo náboženskej výchovy, filozofie a etickej výchovy (v kombinácii). Z bakalárskych študijných programov dávame do pozornosti aj štúdium rodiny a sociálnej práce. Podmienky prijatia v roku 2018/19: pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie; pre magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Termín podania prihlášky: do 03.08.2018. Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke www.tf.ku.sk v časti Prijímacie konanie.

Dekanát TF KU

Výsledky PK z KT zo dňa 19.6.2018 sú v tejto tabulke.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre dennú formu bakalárskych a magisterských študijných programov  sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo filozofie, učiteľstvo etickej výchovy v zvolenej kombinácii  pre akademický rok 2018/2019. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky a v tlačenej forme do 31. 07. 2018 na dekanát TF KU v Košiciach Hlavná 89.

Spôsob podávania el. prihlášok, podmienky prijatia a všetky bližšie informácie ako aj potrebné prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške sú na stránke TF (ako v 1. kole) .

zodpovednost2018Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu ponúka na nový akademický rok 2018/19 štúdium v programe Master v teológii manželstva a rodiny. V aktuálnom ročníku študuje spolu 31 študentov. Štúdium trvá dva roky a prebieha od septembra do júna. Prihlásiť sa je možné do 30.4.2018. Viac informácií nájdete tu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU