Informácie o prijímacom konaní na TF KU pre akademický rok 2018/2019 sú  v tomto dokumente.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre dennú formu bakalárskych a magisterských študijných programov katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo filozofie, učiteľstvo etickej výchovy v zvolenej kombinácii  pre akademický rok 2017/2018. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky a v tlačenej forme do 04. 08. 2017 na dekanát TF KU v Košiciach Hlavná 89.

Prijímacia skúška sa koná len pre katolícku teológiu a bude 25. 08. 2017. Spôsob podávania el. prihlášok, podmienky prijatia a všetky bližšie informácie ako aj potrebné prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške sú na stránke TF (ako v 1. kole) .

Prihlášky na štúdium v treťom stupni (PhD.) štúdia v študijných programoch Katolícka teológia a Charitatívna a misijná práca je možné podávať do 31. mája 2017. Podrobnejšie informácie sú v nižšie uvedených dokumentoch:

Prijímacie konanie PhD.
Školitelia a témy Katolícka teológia
Školitelia a témy Charitatívna a misijná práca

Podmienky pre prijatie na štúdium  v akademickom roku 2017/18 sú v tomto dokumente.

Poznámka:

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.02.2017 sa od uchádzačov na štúdium nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Toto usmernenie sa vzťahuje aj na potvrdenie od logopéda pre učiteľské odbory.

Dekanát TF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU