prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.: Pamätný list prešovského gréckokatolíckeho biskupstva udelený za aktívnu účasť na príprave beatifikácie P. P. Gojdiča r. 2001; Cena rektora PU za najlepšiu monografickú prácu v oblasti teológie za rok 2004

 

doc. ThDr. Marián Čižmár , PhD.: Prémia J.M.Hurbana, udelená Slovenskou národnou knižnicou za dielo: Pásli zverené im stádo. Košickí biskupi v rokoch 1804-2004. VMV Prešov 2006, 2007

 

prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb , PhD.: Cena mesta Košice za ekumenu a dialóg v meste

 

doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD.: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007; Ocenenie apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Henryka Józefa Nowackého za časopis Verba theologica č. 9 o pápežovi Jánovi Pavlovi II., 2005

 

doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.: Plaketa mesta Košice

 

doc. PhDr. Ivan Chalupecký: Čestný člen Slovenskej historickej spoločnosti (2007); Čestný člen Spišského dejepisného spolku (2007); Cena Daniela Rapanta za životné dielo v oblasti historických vied (2002); Čestný občan mesta Kežmarok (2002); Medaila za zásluhy o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000); Sasinkova medaila za prácu na rozvoji archívnictva (1999); Medaila Für Verdienste um die Karpatendeutschen (1998); Rytiersky rád sv. Silvestra II. pápeža (1992); Križkova medaila za prácu na rozvoji archívnictve (1982)

 

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.: Menovaný Svätým Otcom Jánom Pavlom II. za Monsignora, 29. septembra 2001; Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

 

prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.: Zlatá medaila UPJŠ Košice; Cena primátora mesta košice

 

Mgr. Ján Knapík: Cena za umelecky vyraz v syntetickom divadle Barockovy kláštor, Akademický Prešov, Prešov, 2007; Diplom za hudbu v hre Maturanti, Diplom za generačnú výpoveď, Šarišské osvetové stredisko v Prešove, Prešov, 2002

 

prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.: „Fra Angelca“ za prínos pre oblasť kresťanskej kultúry na Slovensku, 2004; Cena Mesta Košice za rozvoj ekumenického dialógu a interkonfesionálnych vzťahov v meste, 2004

 

Ing. arch. Marián Sitarčík: Rytier Rádu sv. Silvestra pápeža – hodnosť od pápeža Benedikta XVI; Rím september 2006

 

Ing. ThDr. Vladimír Szaniszlav: Cena rektora KU za vedeckú činosť v roku 2007

 

prof. ThBibl.Lic.ThDr. Anton Tyrol, PhD.: Člen Honorárnej rady Duchovného pastiera; ako prejav ocenenia za rozvoj biblických vied, SSV Trnava, 2007; Cena mesta Svit za vynikajúce výsledky vedeckej a publicistickej činnosti a za zásluhy o kultúrny rozvoj mesta a propagáciu doma i v zahraničí, 2007; Pamätná medaila za zásluhy o založenie Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2004; Cena za filozofiu, Berlínska akadémia vied, 2004; Vedec roka, Ministerstvo školstva SR, 2003

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU