Návrh do Edičného plánu TF KU je možné predložiť cez námetový list a zaslať na adresu tajomíka TF.

KOŠICE (26. marca 2017) - V dňoch 27.-29.03.2017 sa uskutočnil na našej fakulte projekt Global Money Week 2017, ktorý podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti. Do projektu sa zapojili študenti odboru sociálna práca, pričom tento projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze. Lektorkou projektu bola doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Viac informácii je na tomto plagáte.

Prílohy:

1. Program 1. dňa, fotogaléria z 27.03.2017

2. Program 2. dňa, fotogaléria z 28.03.2017

3. Program 3. dňa, fotogaléria z 29.03.2017

1. Smernica dekana TF KU o Fonde na podporu vedy

2. Rozhodnutie dekana o poskytovaní grantov na podporu vedy a výskumu na TF KU

Na TF KU sa v rokoch 2013 a 2014 uskutočnil projekt s názvom: Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci  s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia (Komprax).

Organizačná forma: 2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax, 8 hodín záverečná fáza prezenčne). Viac podrobností je na web stránke http://www.ktfke.sk/komprax/

Odborný garant a lektori: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta Jamborová, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU