Koncom minulého týždňa - 21.3. až 22.3.2019 - sa doktorand Ondrej Lazúr zúčastnil na Doktorandskom fóre 2019 spoluorganizovanom Študentskou radou vysokých škôl (SRVS) a Asociáciou doktorandov Slovenska (ADS). Viac v tomto dokumente.

Ondrej Lazur, doktorand TF KU

Postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO patrí už takmer päť desaťročí medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže na Slovensku. Koná sa každoročne, je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Teologická fakulta, KU v Ružomberku v nasledujúcom šk. roku 2019/20 ponúka štúdium:

katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo v kombinácii.

Podmienky prijatia v roku 2019/20:pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie;

pre magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity. Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2019. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2019. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € papierová prihláška. Je potrebné vyplniť aj e-prihlášku (stránka e-prihlaska.ku.sk). Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk - prijimacie konanie.

Master v teológii manželstva a rodinyzmysluplné vzdelanie s pridanou hodnotou.
Teologická fakulta KU v spolupráci s Arcibiskupstvom Košice a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2019/20. Prihlasovanie je možné do 14. júna 2019.
Viac informácií na tejto stránke.

Dňa 28.2.2019 vzniklo schválením Štatútu Akademickým senátom TF KU a vydaním dekrétu dekana TF KU Centrum na ochranu maloletých (COM) pri Teologickej fakulte Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Centrum na ochranu maloletých je pracoviskom TF KU pričom jeho činnosť je viazaná na štatút a predpisy Katolíckej univerzity.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU