Katolícka teológia

Študijný odbor Katolícka teológia - študijný program spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia

Študent jednoodborového štúdia je podrobne oboznamovaný s teológiou a s najnovšími výsledkami teologického bádania vo svete. Uplatnenie môže nájsť predovšetkým ako katolícky kňaz alebo diakon.

Študijný program magisterského štúdia na fakulte, cyklus filozoficko-teologického štúdia v odbore katolícka teológia, trvá päť rokov (desať semestrov). Je určený pre študentov denného štúdia - kandidátov kňazstva. Pre laikov iba v externej forme. Od akademického roku 2004/2005 tento študijný program už neotvárame.

Laici môžu nájsť uplatnenie predovšetkým ako učiteľ na základných a stredných školách a tiež ako pracovník v rôznych zodpovedných cirkevných službách (administratívny pracovník, archivár, animátor mimoškolskej záujmovej činnosti: napr. farská katechéza, biblické krúžky, príprava liturgie pre deti a mládež...), ako aj v iných oblastiach spoločenského života, kde je potrebný vysokoškolský absolvent humanitného zamerania (kultúra, umenie atď.).

Absolvent sa uplatní po kňazskej vysviacke ako rímskokatolícky kňaz, o jeho zadelení a uplatnení v spoločnosti rozhoduje vlastný ordinár (diecézny biskup alebo rehoľný predstavený); ako kňaz v pastorácii sa venuje duchovnej formácii ľudí v spoločenstve, ktoré mu je zverené. Vysvätení kňazi sa môžu venovať vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne prednášaniu teologických disciplín na vysokých školách; svoje uplatnenie nachádzajú v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov - sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách katolíckej Cirkvi. Získava aj odbornú pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov Slovenskej republiky a Kánonického práva Katolíckej cirkvi.

Absolvent je pripravený na pedagogicko - katechetickú službu, na pastoračné služby vo farnosti - uplatní sa ako učiteľ náboženskej výchovy na základných a stredných školách, člen farskej rady, duchovných redakcií v masmédiách, notár na cirkevnom tribunáli a pod. Získava odbornú pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov Slovenskej republiky a Kánonického práva Katolíckej cirkvi.

 

Harmonogram akademminkého roka 2017/2018 - KT

 

Sociálna práca - študijný odbor Sociálna práca - prvý stupeň

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu ovláda teoretické koncepcie a metódy sociálnej práce, má znalostí o ekonomike a legislatíve sociálnej sféry, pozná metódy riadenia sociálnej sféry a dokáže analyzovať sociálnu situáciu v danej lokalite príp. regióne; navrhovať, prijímať a realizovať koncepčné riešenia sociálnych problémov; spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, zdravotníctve, školstve a psychologickom a pedagogickom poradenstve; podieľať sa na riešení otázok kvality života a socio - enviromentálnych problémov; riešiť otázky minorít, osobitne rómskeho etnika; riešiť otázky rodinnej politiky a rodinného života, chudoby, bezdomovectva, prostitúcie, drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov a to v rezidenciálnej i terénnej sociálnej práci; samostatne plánovať a organizovať aktivity v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb.

Základné smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava na magisterský stupeň tak na rovnomennom študijnom programe ako aj na príbuzných programoch.

 

Harmonogram akademminkého roka 2017/2018 - SP

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12

053 04 Spišské podhradie

top ku gray

banner4

banner7

banner12