Prečo preradili vedeckú monografiu AAA/AAB do kategórie BAA/BAB odborná monografia?

Prípadne: Prečo preradili kapitolu vo vedeckej monografii ABC/ABD na kapitolu v zborníku AEC/AED?

Dôvodov môže byť niekoľko, napríklad:

Odpoveď CVTI SR:

„Publikácia je výsledok kongresu (uvedené v jej úvode), a teda sa nemôže vykazovať ako vedecká monografia. Podľa definície vedeckej monografie ide o vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov, čo v tomto prípade nie je dodržané, keďže autorov v publikácii je spolu 20. Nakoľko kapitoly, resp. časti nie sú autorizované, nemôže byť publikácia zaradená ani v kategórii AFC. Rovnako sa zistilo, že niektoré časti už boli vydané v iných zdrojových dokumentoch, čo je tiež v rozpore s definíciou vedeckej monografie a narúša to charakter nadväznosti kapitol v monografii. Z týchto dôvodov bola publikácia preradená do kategórie BAA.“

 

Ak ide o záverečné práce, dôvodom môže byť:

„Výskumné otázky zostali nezmenené, v použitej literatúre sú doplnené zdroje, čo sa premietlo v texte pár novými vetami. Čo sa kódov týka, bola doplnená jedna polstrana s inými kódmi oproti diplomovej práci.

Diplomová práca sa nemôže považovať za vedeckú monografiu, ak sa doplní jej obsah takto minimálne, výskum zostane nezmenený, doplní sa pár viet a s tým súvisiaca použitá literatúra a zároveň sa školiteľ uvedie ako spoluautor.

Napriek kvalite diplomovej práce je jej dopracovanie, prepracovanie a doplnenie o ďalší výskum a vedecké výsledky v knižnej podobe v zmysle platnej vyhlášky nedostatočné a nie je možné ju považovať za vedeckú monografiu, obzvlášť, ak sa záverečné práce typu diplomová práca podľa legislatívy v Crepči vôbec neevidujú a diplomová práca bola obhájená v tom istom roku, ako vyšla publikácia.“

 

Aké sú podmienky EPC pre evidenciu vedeckej monografie?

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

 

Čo v prípade, keď článok vyšiel v rôznych jazykových mutáciách v rôznych zdrojoch?

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/metod_pok_2020_0525.pdf

 

Je dôvodom preradenia to AAA/AAB do BAA/BAB, že recenzenti monografie nie sú profesori alebo docenti?

To nebýva dôvodom pre preradenie.

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/metod_pok_2020_0525.pdf

 

Za akých podmienok môže byť článok registrovaný ako databázový (ADN/ADM)?

Databázový článok = vyhľadateľný v databáze Scopus alebo Web of Science.

Dôležité: To, že je časopis indexovaný, neznamená, že je automaticky databázový aj každý článok v tom časopise. Je nutné, aby bol konkrétny článok vyhľadateľný v databáze Scopus alebo WoS kvôli konkrétnemu ID.

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/metod_pok_2020_0525.pdf

s. 33.

 

Čo nemožno do CREPČ2 evidovať?

  • publikácie, ktoré ešte neboli vydané,
  • knižne vydané bakalárske a diplomové práce,
  • osobné blogy a stránky na internete,
  • e-learningové kurzy,
  • PPT prezentácie a prednášky,
  • články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače,
  • rozhovory v rozhlasových a televíznych reláciách,
  • rozhovory, ak jediným zamestnancom vysokej školy je účastník interview (autor interview si záznam nevykazuje),
  • verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, smernice a pod.).

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

s. 5

 

Je možné sa proti rozhodnutiu OHO CVTI SR odvolať?

„V zmysle Zákona, CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ v prípade nesprávnej kategorizácie publikácie na základe formálnych znakov upraví kategorizáciu záznamu. O zmene a jej dôvodoch bude vysoká škola informovaná prostredníctvom svojej akademickej knižnice. Voči zmene kategorizácie na základe formálnych znakov nie je možné podať opravný prostriedok. Ak o nesprávnom zaradení do kategórie EPC rozhodne OHO na základe obsahových znakov, CVTI SR informuje vysokú školu o návrhu na zmenu kategorizácie prostredníctvom akademickej knižnice vysokej školy. Návrh na zmenu kategorizácie obsahuje najmä odôvodnenie na zmenu kategórie EPC. Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať písomnú námietky k návrhu na zmenu kategórie EPC do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. CVTI SR postúpi námietky OHO, ktorý sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia. Ak sa OHO v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie zostáva v kategórii EPC navrhnutej a zapísanej vysokou školou do CREPČ. Ak OHO vyhovie námietkam vysokej školy, odôvodnenie Metodika evidencie publikačnej činnosti – vykazovacie obdobie CREPČ 2020 Strana | 11 vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení najmä uvedie, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu OHO k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.“

 

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf

 

Ako môžem nájsť svoje články v CREPČ2?

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/crepc2/pdf/vseobecne_manualy/pre_autorov_1803.pdf

 

 

Za svoju publikačnú činnosť zodpovedá autor.

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta