j_durcekJozef Ďurček sa narodil 31. janára 1930. V septembri 1954 ukončil vysokoškolské štúdia na PrF UK v odbore fyzika, špecializácia vysokofrekvenčná a vákuová fyzika. V roku 1961 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na FÚ ČSAV v Prahe, v odbore experimentálna fyzika a v roku 1969 sa v tomto odbore i habilitoval na PrF UK v Bratislave. V roku 1993 inauguroval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT na profesora v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika.

Na PrF UK sa vedecky orientoval na vysokofrekvenčné a rádiospektroskopické vyšetrovanie látok a z tejto problematiky po absolvovaní ašpirantského štúdia aj konal prednášky na odbornom štúdiu fyziky. Okrem toho viedol aj laboratórne cvičenia na učiteľskom štúdiu fyziky a prednášal kurz fyziky pre chemikov. Od roku 1962 pôsobil na vtedajšej VŠDS v Žiline, kde sa podieľal na vybudovaní špecializovaných laboratórií pre ultrazvukový výskum látok a bol zodpovedným riešiteľom štátnych výskumných úloh z uvedenej problematiky. Od roku 1985 pôsobil v komisii pre modernizáciu fyziky pri UV JČSMF a viedol kolektív v rámci rovnomennej štátnej výskumnej úlohy. Na VŠDS prednášal základný kurz fyziky na viacerých fakultách a vybrané kapitoly z fyziky na Elektrotechnickej fakulte.

Profesor Ďurček aktívne pracoval vo vedeckých spoločnostiach JSMF a SFS. Jeho práca bola ocenená vyznamenaním za pedagogickú prácu a čestným členstvom v oboch spoločnostiach. Jeho prácu ocenila medailou i MFF UK a SAV mu v r. 1990 udelila plaketu Dionýza Ilkoviča za rozvoj fyzikálno-chemických vied. V rámci vedeckých spoločností sa profesor Ďurček podielal na organizácii viacerých medzinárodných i domácich vedeckých konferencií. Vo výskumnom kolektíve, ktorý viedol 5 spolupracovníkov obhájilo KDP, traja sa habilitovali a dvaja aj úspešne inaugurovali z fyziky kondenzovaných látok a akustiky.

Publikoval 13 prác v zahraničných časopisoch a zborníkoch, 29 prác v domácich časopisoch a zborníkoch. Je spoluautorom piatich autorských osvedčení a autorom resp. spoluautorom dvoch učebných textov. Na publikované práce bolo 19 citácií v zahraničných časopisoch uvedených v citačnom indexe. Od roku 1985 pôsobil v Ružomberku na PI sv. Ondreja, neskôr KPF sv. Ondreja a venoval sa organizačnej práci pri zakladaní a profilácii fakulty na ktorej bol do konca roku 1998 dekanom. V rokoch 2001-2004 bol rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dodnes vedecky a pedagogicky pôsobí ako profesor emeritus KU.

Najvýznamnejšie práce:

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

ADC 01    ĎURČEK, J., Lewiner J., Biquard P.: Absorption des Ultrasons a basses Temperatures dans  l´Aarseniure de Selenium Amorphe. C.R.Acad. Sc. Paris B t.271 (1970) 737-740.

ADC 02     ĎURČEK, J., Hrivnák Ľ., Kolník S., Musil C.: Auttenuation of Ultrasound in Amorphous As2Se3. J. of  Non Cryst. Sol. 4 (1970) 60-65.

ADC 03     ĎURČEK, J., Hrivnák Ľ., Kolník S., Musil C., Štrba F.: The influence of coper and iodine impuri-ties on the velocity and attenuation of ultrasound in amorphus As2Se3. Journ. Non Cryst. Sol. 4 (1970) 66-70.

ADC 04     ĎURČEK, J.: Absorption des Ultrasons dans les Semiconducteurs Vitreux. J. de Physique C 6 33 (1972) 95-98.

ADC 05    Bury P.,  ĎURČEK, J., Sakalauskas K.: Piezoactivity of Si MOS Structures. Phys. Stat. Sol. (a) 95  (1986) K 207.

ADC 06    ĎURČEK, J., Jamnický I., Koštiaľ P., Stourač L.: Ultrasonic Investigation of Dynamic Properties of  the Amorphous Networks. Journal of Non-Crystal Solids 90 (1987) 397-400.

ADC 07     ĎURČEK, J., Fettig R., Rosenzweig S.: The Charge Injection Effect on the Acoustoelectric Prope ries of  Si-Sio2 Structures. Phys. Stat. Sol. (a) 101 (1987) K33.

ADC 08     Jamnický I., Koštiaľ P., ĎURČEK, J.: Contribution to the Experimental Methods of Deep Level
Acoustic Transient Spectroscopy. Phys. Stat. Sol. (a) 116 (1989) K77.
ADC 09 Bury P., Jamnický I.,  ĎURČEK, J.: Acoustic Deep Level Transient Spectroscopy of MOS Structu res. Phys. Stat. Sol. (a) 126 (1991) 151-161.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch:

ADD 01    ĎURČEK, J.: A note on the negative absorption of electromagnetic waves at the cyclotron
Resonance of plasma electrons. Czech. J. Phys B 17 (1967) 1005-1011.
ADD 02    ĎURČEK, J.: One possible mechanism of negative absorption of electromagnetic waves. Czech. J. Phys B 17 (1967) 474-475.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

ADF 01    ĎURČEK, J.: Electron Cyclotron Resonsnce in Gaseous Discharge. Acta Rer. Nat. Univ. Com. Phys. 9 (1959) 439-445.

ADF 02    ĎURČEK, J.: Cyklotrónová rezonancia elektrónov v jednosmernom výboji v héliu a argóne. Čs. čas. Fyz. 12 (1962) 557-560.

ADF 03    ĎURČEK, J., Tirpák A.: Smerová bočnica v pásme 3 cm využívajúca elektrónovú rezonanciu v plazme. Čs. čas. Fyz. 12 (1962) 720.

ADF 06    Krkoška M., ĎURČEK, J., Tureková I.: Ultrasonic relaxation of deformation in amorphous Se near Tg point. Acta Phys. Slovaca 30, 1 (1970) 31-39.

ADF 07    Krkoška M., ĎURČEK, J.: Šírenie sa ultrazvuku v amorfnom systéme Se-Ge. Čs. čas. Fyz. A 22 (1972) 1818.

ADF 08    ĎURČEK, J., Krkoška M., Tureková I.: Ultrasonic relaxation and retardation of deformation in amorphous Selenium near Tg. Acta Phys. Slov. 1 ( 1980) 31-40.

ADF 09    Jamnický I., ĎURČEK, J., Bury P.: To the Relationship Between Electrical and Acoustical Losses  in Amorphous Selenium. Acta Phys. Slov. 36 (1986) 122-127.

ADF 10    Bury P., ĎURČEK, J., Mikuš O.: The Investigation of the Acoustoelectric Response of Si-MOS Structures. Acta Phys. Slov. 37 (1987) 259-266.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, monografiach:

AEC 01    ĎURČEK, J., Lewiner J.: Effet sur le facteur de forme d´une dependence non line aire de la frequence de resonance en fonction du champ magnetique, magnetic resonance and related phe-nomena. Publishing house of the Academy of the Socialist Republic of Romania (1970) 811- 816.

AEC 02    ĎURČEK, J., Hrivnák Ľ., Kolník S.: Temperaturabhängigkeit der Ultraschallabsorption in amorphous As2Se3 mit Cu und I Verunreinigungen. In: Material VII. Interna. Congress on Acoustic Budapest (1971) 71-75.

AEC 03    ĎURČEK, J., Bury P.: Pressure Dependence of Conductivity in Amorphous Se and Se-Ge system.  In: Pros. Conf. „Amorphous  semiconductors 76“ Balatonfured (1976) 233-238.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiach:

AED 01    ĎURČEK, J.: Temperature Influence on Cyklotron Resonance of Electrons in a Gaseous  Discharge. Zborník: Czech. Conference on Electronics and Vacuum Physics Praha (1967) 85-96.

AED 02    ĎURČEK, J.: Linienform der Elektronenzyklotronrezonanz bei negativer Absorption in Gasen. Zborník: Czech. Conference on Electronics and Vacuum Physics Praha (1968) 85 – 92.

AED 03    ĎURČEK, J., Štourač L.: Význam studia šíření ultrazvuku pro objasnění fononových  transportných jevu v amorfních polovodičích. Zborník VŠD 11 (1969) 63-75.

AED 04    ĎURČEK, J.: Možnosti využitia hyperzuvku. Zborník VŠD 11 (1969) 179 – 189.
AED 05    ĎURČEK, J., Krkoška M., Braciník J., Jamnický I.: O absorbcii ultrazvuku v polovodivých sklách. Zborník Práce a štúdie VŠD (1973) 200-217.

AED 06    ĎURČEK, J.: Ultrasonic investigation of amrphous Semiconductors. Proc. of Amrphous Semiconductors (1978). Dom techniky Pardubice 36-43.

AED 07    ĎURČEK, J.: Poznámka k teórii akustelektrických meničov elektrostatického typu. Ultrasound 81Proceeding part III. Dom techniky Praha (1981) 11-16.

AED 08    Koštial P., ĎURČEK, J.: The Temperature Dependence of the Rayleigh Waves Velocity in the System Se/LiNbO3. Ultrasound 81, Proceedings, Part III. S. 17-19.

AED 09    ĎURČEK, J., Bury P., Tureková I.: Acoustoelectric Investigation of Heterojunction Dynamic  Properties. Proc. ULTRASOUND 86 Conf. P. 26 –33.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2