kluvanekDátum narodenia: 1936

Špecializácia: aplikovaná matematika (kurzy vyššej matematiky v celej šírke, algebra, matematická analýza, pravdepodobnosť a štatistika, špecializované prednášky v oblasti operačnej analýzy)

Kariéra:
Názov inštitúcie Pozícia Obdobie
Ústav hygieny práce a chorôb z povolania, Bratislava matematik – štatistik 1958 -1962
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline odborný asistent 1963-1971
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline vedúci KMMvD 1969-1971
Výskumný ústav dopravný v Žiline samostatný vedecký pracovník 1971–1975
Ústav rozvoja komunikácií VŠDS v Žiline samostatný vedecký pracovník 1975-1989
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline rektor 1990-1993
Fakulta riadenia a informatiky VŠDS v Žiline docent, resp. Profesor 1990-1996
FRI ŽU prodekan pre rozvoj 1994-1996
KPF ŽU prodekan pre vedu a zahraničné styky 1997-1998
KPF sv. Ondreja v Ružomberku profesor 1997-2000
KPF sv. Ondreja v Ružomberku dekan 1998–2000
PF Katolíckej univerzity v Ružomberku profesor 2000-2001
Katolícka univerzita v Ružomberku rektor 2000-2001

Vzdelanie:
Názov inštitúcie Odbor Obdobie
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave matematická analýza 1958
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy v Žiline odbor technológia dopravy (CSc.) 1969
Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave matematická analýza (RNDr.) 1970
Fakulta PEDaS VŠDS v Žiline habilitácia v odbore matematické metódy v doprave 1971
vymenovanie za docenta 1990
profesor pre odbor organizácia a riadenie komunikačných systémov 1992

Vedecko-výskumná činnosť:
- Vedúca osobnosť tzv. Žilinskej školy z matematickej teórie dopravy.
- Zakladateľ Katedry matematických metód v doprave VŠDS, oddelenia matematických metód na Výskumnom ústave dopravnom v Žiline; významne sa podieľal na vzniku Fakulty riadenia a informatiky ŽU, Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja ŽU v Ružomberku a Katolíckej univerzity v Ružomberku.
- Zakladateľ študijného odboru matematické inžinierstvo na Slovensku.
- Publikoval 3 monografie, z toho 2 v zahraničí, 64 pôvodných vedeckých prác, z toho 9 v zahraničí, na ktoré bolo 12 zahraničných citácií.
- Viedol riešiteľské kolektívy a vychoval 14 ašpirantov, ktorí úspešne obhájili KDP a dvaja sú už docentami.

Členstvo vo významných orgánoch a organizáciách:
- člen a predseda Komisie pre dopravu ČSAV (1987 - 1992)
- člen Kolégia federálneho ministerstva dopravy (1990 - 1992)
- člen Kolégia ministerstva dopravy SR (1991 - 1993)
- člen vedeckých rád viacerých fakúlt a univerzít
- člen vedeckého kolégia pre matematiku SAV
- predseda a člen komisií pre obhajobu kandidátskych a doktorských dizertačných prác
máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2