b_banaryDátum narodenia: 11. januára 1948
Miesto narodenia: Martin
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Špecializácia: Hudobné umenie


Kariéra:
Názov inštitúcie Pozícia Obdobie
Archív literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine vedecký pracovník 1971–1990
ZUŠ Martin 1971–1977
Konzervatórium v Žiline učiteľ 1990–1998
KPF sv. Ondreja ŽU v Ružomberku vedúci katedry hudobnej výchovy 1998 – 2000
KU v Ružomberku prorektor pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy 2000–2004
KU v Ružomberku rektor 2004–2008

Vzdelanie:
Názov inštitúcie Odbor Obdobie
FF Univerzity J. E. Purkyně, Brno hudobná veda a hudobná výchova 1966 – 1971
FF Univerzity J. E. Purkyně, Brno CSc. hudobná veda a hudobná výchova 1985 – 1989
FF Masarykovej univerzity v Brne Habilitácia: Muzikológia 2001
PF UJEP v Ústí nad Labem Inaugurácia: Hudobná teória a pedagogika 2005

Vedecko-výskumná činnosť:
- Garant medzinárodnej konferencie: Jan Amos Komenský v současném školství, Ostravská univerzita, Ostrava, 2004
- Garant domácej konferencie: Život a dielo Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2006
- Zahraničný vedecko-výskumný pobyt: Postupim – 1986
- Zahraničný vedecko-výskumný pobyt: Berlín – 1987
- Zahraničný vedecko-výskumný pobyt: Paríž – 1990
- KEGA 3/2056/04 , „Výskum, zber a realizácia nahrávok diel slovenskej sakrálnej hudby“

Členstvá vo významných orgánoch a organizáciách:
  • Člen redakčnej rady Disputationes scientificae KU
  • Člen VR Akadémia umení v Banskej Bystrici
  • Člen VR Trnavská univerzita v Trnave

Najvýznamnejšie monografie a učebnnice:
AAB 01 BANÁRY, B.: Účasť Matice slovenskej na rozvoji hudobného života na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1982, s. 125.
AAB 02 BANÁRY, B.: Účasť Matice slovenskej na rozvoji hudobného života na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1982, s. 125 + 34. Rozšírené vydanie s anglickým textom.
AAB 03 BANÁRY, B.: Slovenské národné obrodenie v hudbe. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 159. ISBN 80-7090-063-6.
AAB 04 BANÁRY, B.: Osobnosti hudobného života v dejinách Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2003. ISBN 80 – 89039 – 44 – 8. ISSN 1336 – 2232.
AAB 05 BANÁRY, B.: Kapitoly z dejín slovenskej hudby s možnosťou ich využitia na hodinách hudobnej výchovy. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2003. ISBN 80 – 89039 – 42 – 1. ISSN 1336 – 2232.
AAB 06 BANÁRY, B.: Stručný prehľad dejín hudby I. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006.
BCI 01 BANÁRY, B.: Dejiny hudby. Učebné texty 1. časť. Konzervatórium Žilina. Žilina 1992.
BCI 02 BANÁRY, B.: Dejiny hudby. Učebné texty 2. časť. Konzervatórium Žilina. Žilina 1993.
BCI 03 BANÁRY, B.: Dejiny hudby I. Konzervatórium Žilina. Žilina 1995
BCI 04 BANÁRY, B.: Stručný prehľad dejín hudby I. (od najstarších čias do Beethovena). Ružomberok 2006, 71 s. ISBN 80-8084-131-4.
BCI 05 BANÁRY, B.: Stručný prehľad dejín hudby II. (od romantizmu po impresionizmus). Ružomberok 2007, 80 s. ISBN 978-80-8084-164-5.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2