Podľa § 11, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; podľa článku 18, ods. 1 Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku; na základe súhlasu Veľkého kancelára KU, J.E. Mons. Bernarada Bobera, a po schválení Akademickým senátom Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 20. novembra 2018 bola dňa 4. decembra 2018 menovaná Vedecká rada KU v Ružomberku na obdobie 2018-2022 v zložení:

 

Predseda VR KU
1. doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU – biológia/ ekológia

 

Interní členovia VR KU:

 

Prorektorky:
2. prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. – prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium - krajinná ekológia/ environmentálne plánovanie a manažment
3. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie – ošetrovateľstvo

 

Dekani fakúlt:

4. PaedDr. Peter Krška, PhD. – dekan a predseda VR PF KU - športová edukológia

5. doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan a predseda VR FF KU – história

6. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – dekan a predseda VR TF KU - katolícka teológia/ cirkevné dejiny

7. prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – dekan a predseda VR FZ KU - ošetrovateľstvo

 

členovia za Pedagogickú fakultu KU:
8. prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. – pedagogika
9. prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika
10. prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. – sociálna práca
11. prof. Ing. Alena Daňková, CSc. – manažment
12. doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby

 

členovia za Filozofickú fakultu KU:
13. doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – slovenský jazyk
14. prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. – psychológia
15. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. – žurnalistika
16. prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek – filozofia


členovia za Teologickú fakultu KU:

17. doc. ThDr. Peter Majda, PhD. - moderátor Teologického inštitútu TF KU, Spišské Podhradie – katolícka teológia/ pastorálna teológia

18. prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. - katolícka teológia/ história

19. prof. dr hab. Edward Jarmoch – sociálna práca

20. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. - katolícka teológia/ biblická teológia

 

členovia za Fakultu zdravotníctva KU:

21. MUDr. Jaromír Tupý, PhD. – ošetrovateľstvo

22. doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo

23. doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. – ošetrovateľstvo

24. prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. – verejné zdravotníctvo

 

Externí členovia VR KU:

 

Biskupi:
25. J.E. Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup – metropolita, veľký kancelár KU
26. J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. – cirkevné právo
27. J.E. Mons. prof. Cyril Vasiľ, SJ – východné cirkevné právo
28. J.E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. – katolícka teológia, katechetika
29. J.E. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – história
30. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – katolícka teológia

 

Rektor:

31. prof. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident Slovenskej rektorskej konferencie, rektor Trnavskej univerzity v Trnave - právo

 

Dekani:

32. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove – geografia

33. prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – environmentalistika

 

Profesor vysokoškolský, univerzitný:
34. Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vedúci Katedry histórie - história, slovenské dejiny

 

Dokumenty Vedeckej rady

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2