MK 06224Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku (AS UTV) si v tomto roku pripomenula 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa 5. decembra 2019 v Aule Dionýza Ilkoviča STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné zasadnutie Rady AS UTV pod vedením prezidentky AS UTV Lucie Hrebeňárovej a za účasti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, generálneho riaditeľa Sekcie VŠ MŠVVaŠ SR Jozefa Jurkoviča, riaditeľky Odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Moniky Korkošovej a predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Jána Lipanskeho.

 

Súčasťou zasadnutia bolo ocenenie členov prezídia AS UTV a tiež odovzdanie listín o členstve jednotlivým univerzitám tretieho veku (UTV) na Slovensku. Za  UTV na Katolíckej univerzite v Ružomberku listinu prevzala Mariana Magerčiaková, prorektorka pre vzdelávanie, ktorá v rámci programu zasadnutia prezentovala víziu a smerovanie UTV na KU.

 

bratia1BRATIA VO VIERE je názov výstavy, ktorá približuje vzájomnú pomoc a spoluprácu veriacich v socialistickom bloku. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 11. decembra 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku za účasti Krzysztofa Strzałka, veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku.

 

Výstava je výsledkom spolupráce Ústavu pamäti národa s poľským Inštitútom národnej pamäti a Poľským veľvyslanectvom na Slovensku. Podrobne mapuje prenasledovanie veriacich na Slovensku i v Poľsku, aktivity podzemnej cirkvi, kňazov i rehoľníkov. Prostredníctvom fotografií a archívnych dokumentov predstavuje aktivity Hnutia Svetlo – Život i púte v Poľsku a na Slovensku. Výstava sa venuje aj vzťahu Jána Pavla II. k Slovákom, postupnému uvoľňovaniu neslobody vedúcemu k Sviečkovej manifestácii a následnému pokračovaniu spolupráce aj po roku 1989.

T2K 4443V utorok 26. novembra 2019 sa na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutočnilo 1. kolo tradičnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl. Prihlásilo sa naň rekordných 208 stredoškolákov z 38 stredných škôl z celého Slovenska. Súťaž sa uskutočňuje podľa pravidiel International Philosophy Olympiad.

 

Katedra filozofie FF KU je partnerom IPO World od akademického roka 2015/2016, čo ju oprávňuje organizovať národné kolo olympiády, z ktorého potom vychádza nominácia študentov na medzinárodné kolo. Medzinárodného kola (IPO) sa každoročne zúčastňuje viac ako 50 krajín z celého sveta. 

 

T2K 4475Dňa 26. novembra 2019 sa v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo celouniverzitné stretnutie zamestnancov KU na ktorom boli diskutované témy týkajúce sa štandardov a kvality vzdelávania na vysokých školách. Súčasťou programu bolo aj predstavenie plánovaného programu osláv 20. výročia KU v Ružomberku.

 

Úvodný príspevok stretnutia odznel z úst prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, prof. Dr.h.c. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., ktorý sa snažil predstaviť súčasný stav v oblasti vzniknutých konzorcií univerzít na Slovensku, ale venoval sa najmä štandardom týkajúcim sa pripravovanej novej akreditácii študijných odborov na vysokých školách. Na túto problematiku nadviazal vo svojom príhovore aj rektor KU v Ružomberku, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc..

 

kubaV rámci štipendijného programu organizovaného Kubánskou vládou a Ministerstvom školstva, športu,  vedy a výskumu SR realizoval doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. (člen Katedry manažmentu PF  KU) mesačný štipendijný pobyt na kubánskej Univerzite v Matanzas.

 

Počas pobytu pôsobil na univerzite ako vyučujúci a v prednáškach sa venoval predovšetkým knowledge manažmentu, systému školstva v SR a prezentácii hodnôt Európskej únie. Universidad  de Matanzas Camilo Cienfuegos sa  nachádza na južnom okraji mesta Matanzas. Je jednou z najmladších univerzít na Kube, založená v roku 1972. Spolu na nej študuje okolo 8 000 študentov na 7 fakultách pre ktorých je vybudovaný rozsiahly univerzitný kampus.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2