t2k 3957Dňa 3. októbra 2019 zorganizovala Katolícka univerzita v Ružomberku v priestoroch rektorátu workshop „Návrhy revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec“, na ktorom boli predstavené výsledky širokého tímu odborníkov, vrátane regionálnych a lokálnych partnerov z praxe.

 

Spoluorganizátormi workshopu boli kolegovia z Pedagogickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, Biosférickej rezervácie Dolní Morava, mesta Ružomberok, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, spoločnosti CETIP Network (Centrum transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií a politík, Praha) a Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

logo srsrAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 24. zasadnutí dňa 24.9.2019 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za KU v Ružomberku na obdobie rokov 2018–2021.

 

V súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU sa členom ŠRVŠ za KU stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov. Voľby sa uskutočnia dňa 6.11.2019 na všetkých fakultách univerzity.

tf dekanV utorok 1. októbra 2019 v Košiciach slávnostne inaugurovali nového dekana Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD. Program sa začal svätou omšou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký kancelár KU.

 

Po skončení svätej omše sa akademická obec zhromaždila v Aule svätých košických mučeníkov, kde sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do úradu dekana Teologickej fakulty (TF) za prítomnosti vzácnych hostí: dekanov a prodekanov fakúlt KU, predstaviteľov slovenských vysokých škôl, zástupcov štátnej správy, samosprávy a priateľov fakulty.

veni sancte 1Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 25. septembra 2019 uskutočnila slávnostná bohoslužba Veni Sancte, ktorú v kostole sv. Rodiny (Rybárpole) celebroval veľký kancelár KU a košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober.

 

Po svätej omši nasledovalo slávnostné zhromaždenie akademickej obce a pozvaných hostí KU v Aule sv. Jána Pavla II., počas ktorého bol do funkcie prorektora pre zahraničné vzťahy a  mobility menovaný Ing. Mgr. Imrich Andrási.

guarinelliV chorvátskom Záhrebe sa v dňoch 19.-22. septembra 2019 uskutočnila druhá európska konferencia zameraná na formáciu kňazov a zasvätených osôb a prevenciu rôznych foriem zneužívania pod názvom Formazione e prevenzione - il potere come servizio (Formácia a prevencia – moc ako služba).

 

Hlavným organizátorom bola Katolícka univerzita v Záhrebe spolu s chorvátskou biskupskou konferenciou, Kongregáciou pre klérus, Radou európskych biskupských konferencií a Centrom pre ochranu detí pri Gregoriánskej univerzite v Ríme. Jedným zo štyroch hlavných prednášateľov bol košický pomocný biskup a docent Teologickej fakulty Mons. Marek Forgáč, ktorý predniesol príspevok: Il servizio è potere: un fatto attuale e vissuto nelle strutture della Chiesa (Moc je služba: skutočnosť, ktorú treba žiť v cirkevných štruktúrach).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2