workshop1V dňoch 22. a 23. septembra Katolícka univerzita v Ružomberku a Mesto Ružomberok v spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec zorganizovali workshop: „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“.

 

Workshop sa realizoval v rámci projektu INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (doba riešenia: od 01.09.2017 do 30.06.2019). Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu, a to prírodného parku Mikulčický Luh a lokality Svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec. Vedúcim projektu je Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzita v Brne, ktorá je vedúcim partnerom. Ďalšími partnermi projektu sú Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner), Biosférická rezervácia Dolní Morava, o.p.s, Lednice, Mesto Ružomberok a Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

logo irrva 2014 20


1. deň workshopu (22. 09.2017, piatok) sa konal v Sieni rektorov Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. V úvodnej časti boli zaradené prednášky zamerané na historický vývoj lokality UNESCO Vlkolínec a vývoj jej krajinných štruktúr (prednášku predniesli: profesor Martin Boltižiar a profesor František Petrovič z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre), návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality a na prípravu krajinnej štúdie ako odborného podkladu na obnovu tradičných foriem hospodárenia v jej ochrannom pásme (prednášky predniesli profesorka Mária Kozová z Katolíckej univerzity v Ružomberku, docentka Eva Pauditšová z Univerzity Komenského v Bratislave a Ing. Jozef Bašary z Mesta Ružomberok). V ďalšej časti bola zaradená prednáška o návrhoch na podporu udržateľného cestovného ruchu v lokalite UNESCO Vlkolínec a jej okolí (prednášku pripravili a predniesli Dr. Ivana Tomčíková a a Dr. Iveta Rakytová z Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Mgr. Mariannou Stančokovou z Mesta Ružomberok). V záverečnom bloku vystúpili so svojimi prednáškami partneri z českých pracovísk. Docent Jaromír Kolejka z Masarykovej univerzity vBrne predstavil modelové územie Mikulčice – Kopčany, ktoré bude druhým záujmovým územím projektu INTERREG. Ing. Jan Vybíral, riaditeľ Biosférickej rezervácie Dolní Morava, o.p.s, a docentka Alena Salašová z Mendelovej univerzity v Brne predstavili praktické skúsenosti s revitalizáciou, manažmentom a udržateľným využívaním kultúrnej krajiny a krajinných pamiatkových zón na území Moravy.


2. deň workshopu (23. 09. 2017, sobota) sa uskutočnil priamo na lokalite UNESCO Vlkolínec. Diskutovalo sa o príprave realizačných opatrení na obnovenie tradičného hospodárenia v krajine, vrátane zachovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín.. S možnosťami zachovania starých a krajových odrôd ovocných drevín vo Vlkolínci a návratu k tradičnému hospodáreniu oboznámil účastníkov formou krátkej vstupnej prednášky pozvaný lektor Ing. Ľudovít Vašš z Mikroregiónu Bošáčka z Občianskeho združenia Pangaea, ktorý pôsobí ako ekológ, ovocinár ale aj gazda v Bielokarpatských kopaniciach v Bošáckej doline. Účastníci k tejto téme dostali aj brožúru „Sadíme spolu dlhoveké stromy“, ktorú v roku 2017 pripravili členovia združenia Pangaea. V praktickej časti výklad lektora pokračoval priamo v jednotlivých záhradách a diskutovalo sa o konkrétnych možnostiach ich obnovy a revitalizácie.

 

workshop2


Na workshope sa zúčastnilo 43 účastníkov, z toho bolo 19 účastníkov z 3 slovenských a 2 českých univerzít a 1 pracoviska Slovenskej akadémie vied. Ostatní účastníci boli z miestnej samosprávy (Mesto Ružomberok), miestnych odborných organizácií (Správa Národného parku Veľká Fatra a Mestské lesy s.r.o. Ružomberok), miestnych organizácií záhradkárov (OV SZZ Ružomberok, ZO SZZ Vlkolínec) a OZ Vlkolínec. Na workshope sa zúčastnili aj ďalší záujemcovia z Ružomberka, zo Žiliny, Komjatnej a Dolného Smokovca. Workshop bol pekným príkladom ako by sa mal realizovať účinný a efektívny prenos vedeckých a odborných poznatkov do praxe.

 

workshop3


V najbližších mesiacoch riešitelia projektu INTERREG vypracujú na základe historických máp, leteckých snímok a starých fotografií detailné vyhodnotenie vývoja historických krajinných štruktúr v lokalite Vlkolínec. Pripraví sa tiež dotazník na prieskum názorov verejnosti a návštevníkov. Už na jar 2018 sa začne s mapovaním starých a krajových odrôd ovocných drevín v záhradách v rámci lokality Vlkolínec a s výsadbou kvalitných sadeníc jabloní, hrušiek a sliviek, ktoré sa zabezpečia z prostriedkov projektu INTERREG. Po vytipovaní vhodných lokalít sa začne príprava vybraných políčok na obnovenie tradičného hospodárenia. Členovia riešiteľského tímu projektu INTERREG pripravia v spolupráci s Mestom Ružomberok, PD Ludrová, OZ Vlkolínec a miestnymi organizáciami záhradkárov aj súbor prakticky orientovaných návrhov opatrení na podporu miestneho podnikania. Získané výsledky sa už v roku 2017 a 2018 využijú ako odborný podklad pri príprave návrhu Územného plánu Ružomberok – zóna Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec a tiež pri aktualizácii ďalších strategických a plánovacích dokumentoch Mesta Ružomberok.

 

Za organizátorov podujatia:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ing. Jozef Bašary, Mestský úrad Ružomberok

 

 

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU