rektora kniznica budovaUniverzita tretieho veku KU v Ružomberku (UTV KU) je členom Asociácie univerzít tretieho veku (ASUTV) a jej Rady na Slovensku a tým je zároveň prepojená na medzinárodné organizácie tohto charakteru ako je AIUTA, EFOS, EURAK. ASUTV zasadá dvakrát ročne, a to v jarnom a jesennom období. Jarné zasadnutie ASUTV v tomto roku organizuje UTV KU v utorok 20. marca 2018 na pôde rektorátu KU v Ružomberku. Zasadnutie ASUTV sa bude realizovať za účasti rektora KU prof. PhDr. Jozefa Jarába, PhD., prorektorky pre vzdelávanie KU doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučákovej, PhD., prezidentky ASUTV Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD.,  členov Univerzít tretieho veku na Slovensku a hostí.

Program zasadnutia tvorí prezentácia UTV KU v Ružomberku, správy o činnosti a hospodárení ASUTV, revízna správa, ako aj štruktúra ukazovateľov výkonov členov UTV. Následne sa predloží na schválenie plán aktivít a rozpočet na rok 2018 pre ASUTV. Popoludňajšia časť zasadnutia je venovaná projektu „Age friendly“,  prvé kroky jeho implementácie predstaví prezidentka ASUTV Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. Výskumnú štúdiu na tému občianskej participácie obyvateľov 45+ na živote mesta priblíži doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. Internému vzdelávaniu členov ASUTV sa bude venovať doc. PhDr. Martin Javor, PhD. V závere bude priestor aj pre prezentáciu aktivít jednotlivých UTV pri slovenských univerzitách. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2