logo kuAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 15. zasadnutí dňa 10. 4. 2018 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za KU. Doplňujúce voľby do ŠRVŠ sa uskutočňujú na dve uvoľnené miesta za KU. Voľby sa uskutočnia dňa 24. 4. 2018 na všetkých fakultách univerzity.

Za organizáciu volieb, navrhovanie kandidátov a zabezpečenie volieb je zodpovedná univerzitná volebná komisia a volebné komisie fakúlt, ktoré zostavia jednotlivé akademické senáty fakúlt. AS KU schválil za predsedu univerzitnej volebnej komisie doc. ThDr. Branislava Kľusku, PhD. a za členov univerzitnej volebnej komisie Borisa Kočka a Bc. Samuela Štefana Mahúta.

 

Na základe podnetu zástupcov študentskej časti Akademickej obce Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa volebná komisia pre Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku, ktoré boli vyhlásené na deň 24. 04. 2018, rozhodla predĺžiť termín navrhovania kandidátov do doplňujúcich volieb do ŠRVŠ do 20. 04. 2017 do 14:00 hod.

 

Za kandidáta do doplňujúcich volieb do ŠRVŠ môže byť navrhnutý každý študent KU (v ktoromkoľvek stupni štúdia), ktorého štúdium nie je prerušené. Navrhnúť kandidáta má právo ktorýkoľvek študent KU prostredníctvom návrhovej listiny, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na webowej stránke KU. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát a doručiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) osobne ktorémukoľvek z členov univerzitnej volebnej komisie do 20. 04. 2018 do 14:00.
b) elektronicky (farebne zoskenovaný originál podpísanej návrhovej listiny) na mailovú adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie: branislav.kluska@ku.sk do 20. 04. 2018 do 14:00.
c) poštou na adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie:

 

Branislav Kľuska
PF KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Návrhové listiny, ktoré budú doručené po 14.00 hod 20. 04. 2018 nebudú akceptované.


Univerzitná volebná komisia
V Ružomberku dňa 20. 04. 2018

 

1) doc. Branislav Kľuska, PhD. – predseda
2) Bc. Samuel Štefan Mahút - člen

3) Boris Kočko - člen

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2