trnava 13.7.2018 2Dňa 13. júla 2018 sa v Trnave uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) na ktorom bol prerokovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). NPRVV a implementačný plán, ktoré schválila vláda SR dňa 27. júna 2018, budú v nasledujúcich desiatich rokoch formovať slovenské školstvo. Vzhľadom na otvorený charakter dokumentu, ktorého akčné plány majú byť aktualizované do 31. decembra 2019, SRK deklaruje záujem aktívne vstúpiť do procesu jeho revízie, aby sa v čo najväčšej miere dosiahol rozvoj a kvalita slovenského vysokého školstva.

 

SRK zdôrazňuje, že vzdelávanie je kľúčom k budúcnosti Slovenska. Školstvo je z dlhodobého hľadiska jednou z najvýznamnejší verejných investícii, ktorými štát podporuje svoj budúci hospodársky a spoločenský rozvoj. Slovenská republika musí nevyhnutne mať a napĺňať vlastnú kvalitnú dlhodobú koncepciu rozvoja školstva sprevádzanú konkretizovaným plánom realizácie a kompatibilným modelom financovania a hodnotenia.

 

SRK podporuje strategický zámer NPRVV posilniť inklúziu a integráciu výchovno-vzdelávacieho systému v SR ako celku. Prepojenie NPRVV s predchádzajúcimi analytickými dokumentmi, ako aj so záväzkami SR v oblasti školstva v stratégii Európa 2020 a Agende 2030 môže podporovať akceptáciu NPRVV na politickej i odbornej úrovni.

 

SRK v tejto súvislosti upozorňuje na to, že uvedená európska stratégia sa orientuje najmä na politiky „rastu a zamestnanosti“. Tieto politiky však zároveň v určitej miere redukujú poslanie vysokých škôl na formu podpory podnikateľských projektov a poskytovanie zamestnaneckých zručností študentom, ktoré sa neustále menia. V zámere podriadiť vysoké školstvo stavu pracovného trhu absentuje mnohorozmernosť vzdelávania, výskumu a spoločenskej úlohy vysokých škôl. SRK nepredkladá ďalšie konkrétne pripomienky k opatreniam NPRVV, keďže ide o nedávno schválený a v budúcnosti dynamicky sa tvoriaci dokument. Implementačný plán bude však potrebné korigovať vo viacerých smeroch.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2