Katolícka univerzita v Ružomberku si uvedomuje potrebu zabezpečenia kvality procesov a činnosti v oblasti riadenia, vzdelávania a výskumu. Na podporu týchto činnosti sa podarilo získať tri projekty, prostredníctvom ktorých sa implementujú systémy manažérstva kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

 

Prvý projekt je riešený v rámci Operačného programu Vzdelávanie (OPV‐2009/1.2/01‐SORO – Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, rámcová aktivita 1.2.2. Zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl). Začiatok riešenia projektu s názvom „Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku“ bol 3. mája 2010.

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť, aby sa KU stala v dlhodobej perspektíve vedúcim pracoviskom v uplatňovaní inovatívnych prístupov v manažérstve kvality na VŠ a zaviesť systém manažérstva kvality na úrovni zúčastnených súčastí, ktorými sú: Rektorát KU, Pedagogická fakulta KU, Fakulta zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU.

 

V roku 2012 v rámci realizácie uvedeného projektu prebiehali tri aktivity:

- do júna 2012 – aktivita 1.3 Implementácia modelu do prostredia Katolíckej univerzity,

- od júla do novembra 2012 – aktivita 2.1. Monitoring a preverenie funkčnosti modelu treťou stranou,

- od septembra 2012 - samohodnotiaca správa CAF,

- od októbra do decembra 2012 – aktivita 2.2. Benchlearning tvorby vnútorného modelu kvality na pôde VŠ.

 

Druhý projekt je riešený v rámci Operačného programu Vzdelávanie OPV-2010/1.2/02-SORO (Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti) sa realizuje od 1. novembra 2011 s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“ (ITMS kód Projektu: 26110230044).

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a rozvoj ľudských zdrojov na KU za účelom adaptácie univerzity na potreby vedomostnej spoločnosti na úrovni zúčastnených súčastí, ktorými sú: Rektorát KU, Pedagogická fakulta KU, Filozofická fakulta KU, Fakulta zdravotníctva KU, Teologická fakulta KU.

 

V roku 2012 v rámci realizácie uvedeného projektu prebiehali nasledovné aktivity:

do novembra 2012:

  • aktivity 1.1., 1.5., 1.9., 1.13., 1.17. Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania vo vybraných študijných programoch,
  • aktivity 1.2., 1.6., 1.10., 1.14., 1.18. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania vo vybraných študijných programoch,
  • aktivita 2.1. Návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG,
  • aktivita 3.1. Návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume.

 

od novembra 2012:

  • aktivity 1.3., 1.7., 1.11., 1.15., 1.19. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v niektorých študijných programoch,
  • aktivita 2.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti v oblasti vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania,
  • aktivita 3.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti v hodnotení výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume.

 

Tretí projekt začal aktivitami od 1. januára 2013 a je riešený na Pedagogickej fakulte KU pod názvom „Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku“.

Strategickým cieľom projektu je na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality vytvoriť základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2