V zmysle svojho poslania sa Katolícka univerzita v Ružomberku ako universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, človeku a o Bohu: Cirkev totiž prostredníctvom svojich univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva skúma tajomstvá človeka a sveta a preniká ich svetlom darovaného zjavenia. Osobitnou zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob, ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi.


Vedeckú činnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku dokumentujú riešené domáce i zahraničné vedecké granty, publikačná a umelecká činnosť ako aj ocenenia, udelené vedecko-pedagogickým pracovníkom univerzity. Okrem toho univerzita oceňuje medzinárodne uznávané osobnosti, ktorých vedecký profil a zásluhy o pokrok a šírenie kresťanských ideálov majú medzinárodný význam a ohlas; uznávané osobnosti, ktoré sa osobitne a v širokej miere zaslúžili o rozvoj Katolíckej univerzity v Ružomberku, jej fakúlt a súčastí, ako aj o rozvoj katolíckeho vzdelávania na Slovensku; uznávané vedecké osobnosti zo zahraničia, ktorých výsledky činnosti majú široký medzinárodný prínos a ohlas. Toto oceňovanie sa realizuje prostredníctvom udelenia čestného titulu doctor honoris causa KU, Veľkej medaily KU, Malej medaily KU a Medaily za zásluhy o vznik KU.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2