Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o termínoch na podanie projektov v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2017/2018: Strategické partnerstvá, Znalostné aliancie, Jean Monnet.

 

Strategické partnerstvá

 

- cieľom je zaviesť inovatívne postupy, ktoré povedú ku kvalitnej výučbe, učeniu a práci.

- ide o projekty na prípravu nových študijných programov, prepájanie rôznych sektorov vzdelávania a intenzívne formy spolupráce;

- majú nadnárodný charakter – zapojiť sa musia aspoň tri organizácie (verejná alebo súkromná) z troch rôznych krajín zapojených do programu;

- účastníkom môžu byť aj organizácie z partnerských krajín (ako partneri, nie ako žiadatelia);

- projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky;

- prihláška sa podáva každoročne v elektronickej forme národnej agentúre v krajine, v ktorej má sídlo.

Termín podania prihlášky: 29.3.2017

 

 

Znalostné aliancie

 

- cieľom je zaviesť inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní, podnikaní a v širšom sociálno-ekonomickom prostredí;

- nadnárodný charakter - aspoň 6 nezávislých organizácií z minimálne 3 krajín zapojených do programu, pričom z týchto organizácií sú najmenej dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a najmenej dva podniky;

- účastníckou organizáciou môže byť každá verejná/súkromná organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu alebo v ľubovoľnej partnerskej krajine sveta (inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik, výskumný ústav atď.);

- projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky;

- prihláška sa podáva každoročne v elektronickej forme do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Termín podania prihlášky: 28.2.2017

 

 

Jean Monnet

 

- podpora výučby a výskumu v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete, so zameraním na podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík;

- cieľom je zvýšený záujem o aktivity Európskej únie, ktorý vedie k aktívnejšiemu občianstvu;

- program podporuje mladých výskumníkov (t. j. osôb, ktorí získali titul PhD. za posledných päť rokov) a profesorov, ktorí chcú vykonávať výskum a výučbu v oblastí tém týkajúcich sa EÚ.

Termín podania prihlášky: 23.3.2017

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2