Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 9 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 10 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu štúdium s cieľom realizácie štúdia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásili 2 uchádzači.

 

Kritériá výberu:

• Pracovníci sú vybraní na základe kvality predloženého, detailne a kompletne vypísaného Programu mobility/Mobility Agreement s dôrazom na prínos mobility pre vysielajúce pracovisko, samotnú univerzitu a perspektívnosť ďalšej projektovej spolupráce s partnerskými krajinami.

• Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na prijímaní a vysielaní študentov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+.

• Pri výbere študenta sú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka.

• Zohľadnenie kapacitných možností prijímajúcich inštitúcií (zmluva o výmene pracovníkov v rámci programu Erasmus+KA107).

 

Výberová komisia (poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt, a univerzitná koordinátorka) rozhodla udeliť finančný príspevok 21 uchádzačom.

 

Zoznam pracovníkov a študentov s prideleným grantom

Finančná podpora mobility pracovníka a študenta vysokej školy

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2