Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásilo 6 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu štúdium s cieľom realizácie štúdia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

 

Výberová komisia (poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt, a univerzitná koordinátorka) rozhodli udeliť finančný príspevok 10 uchádzačom.

 

Zoznam pracovníkov a študentov s prideleným grantom

Finančná podpora mobility pracovníka a študenta vysokej školy

Kritériá výberu:

  • Zamestnanci sú vybraní na základe kvality predloženého, detailne a kompletne vypísaného Programu mobility/Mobility Agreement s dôrazom na prínos mobility pre vysielajúce pracovisko a samotnú univerzitu.
  • Zamestnanec si môže podať 1 prihlášku v rámci jednej výzvy. Prihlášku si môžu podať aj zamestnanci, ktorým už bol pridelený grant v rámci 1. kola projektu KA107, no prednosť majú zamestnanci, ktorí ešte na tomto projekte neparticipovali.
  • Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na prijímaní a vysielaní študentov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+.
  • Pri výbere študenta sú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka.
  • Zohľadnenie kapacitných možností prijímajúcich inštitúcií (zmluva o výmene pracovníkov v rámci programu Erasmus+KA107).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2