ERASMUS CHARTA Katolíckej univerzity v Ružomberku (2014-2020):

210249-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE

 

ERASMUS ID: SK RUZOMBE01

 

PIC CODE: 997181826

 

Erasmus Policy Statement

 

 

Je program EÚ zameraný na vysokoškolské a odborné vzdelávanie, mládež a šport. Program je určený hlavne študentom a zamestnancom vysokoškolských inštitúcií. Cieľom je osobný rozvoj, posilnenie  zručností, modernizácia vzdelávania, odbornej prípravy a podpora internacionalizácie. Erasmus+ zlúčuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). 

Do aktivít programu sa môžu zapojiť vysokoškolské inštitúcie, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), sú zaregistrované na Unique Registration Facility (URF) a majú pridelený Participant identification Code (PIC).

 

Program pozostáva z troch kľúčových aktivít:

  • KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

  • KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

  • KA3 - Podpora reformy politík

  • Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport

 Oprávnené krajiny pre program Erasmus+ (krajiny programu):

• členské štáty EÚ
• nečlenské štáty EÚ (krajiny EZVO, EHP a kandidátske krajiny) 

Erasmus+ podporí:

- Možnosti štúdia, odbornej prípravy, získania pracovných skúseností alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.
- Vzdelávanie zamestnancov v sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou v zahraničí.
- Vývoj digitálneho vzdelávania a využívanie informačných a komunikačných technológií.
- Učenie sa jazykov.
- Uznávanie zručností, vrátane takých, ktoré boli získané mimo formálneho vzdelávacieho  systému.
- Strategické partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a mládežníckymi organizáciami s ich partnermi v iných krajinách, tak v ich vlastnom sektore, ako aj v iných sektoroch na zvyšovanie kvality a inovácií.
- Znalostné aliancie a aliancie pre sektorové zručnosti, ktoré budú riešiť nedostatok určitých zručností zlepšením vzdelávacích programov a kvalifikácií vďaka spolupráci medzi svetmi práce a vzdelávania.
- Nástroj na poskytovanie záruk na študentské pôžičky pre študentov magisterského stupňa na financovanie ich štúdia v inej krajine.
- Vyučovanie a výskum európskej integrácie.
- Výmenné pobyty, spolupráca a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní a v práci s mládežou na celom svete.
- Iniciatívy pre podporu inovácií v pedagogike a progresívnych politických reforiem na národnej úrovni.
- Dobré riadenie športu a iniciatívy proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, dopingu, násiliu, rasizmu a neznášanlivosti, predovšetkým v reakreačnom športe.

 

SMERNICA

Smernica rektora o organizovaní zahraniťných ciest Erasmus+

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta