VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

Európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ KA107 mobility jednotlivcov s partnerskými krajinami.

 

STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE

 

Okrem poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, umeleckej a vedecko-výskumnej činnosti, univerzita kontinuálne pracuje na zvyšovaní úrovne internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, ktorá je súčasťou globalizácie aj v oblasti vzdelávania. Katolícka univerzita v Ružomberku sa snaží nadväzovať kvalitné a dlhodobé partnerstvá, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a modernizácie zapojených inštitúcií. V rámci aktuálnej stratégie spolupráce s univerzitami v krajinách Európskej únie, nadväzuje partnerstvá s renomovanými univerzitami mimo Európskej únie (Ukrajina, Gruzínsko). Cieľom univerzity, v oblasti podpory mobilitných programov, je zabezpečenie nárastu počtu všetkých typov mobilít študentov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov tak, aby boli naplnené kvalitatívne požiadavky participujúcich inštitúcií a ich súčastí, s ohľadom na špecifické zameranie univerzít.

 

Na základe schválených projektov realizuje Katolícka univerzita v Ružomberku mobilitnú spoluprácu s týmito partnerskými krajinami a univerzitami:

 

 

Ukrajina:

 

Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

 

Kontaktná osoba: Krystyna Syniuta (syniuta@ucu.edu.ua)

Adresa: Ukrainian Catholic University

           st. Ilariona Sventsitskoho 17
           79011 Lviv

           Ukraine

 

 

Uzhorod National University (uzhnu.edu.ua)

 

Kontaktná osoba: Tetiana Doshko (dep-irelations@uzhnu.edu.ua)

Adresa: Uzhorod National University

           Universytets'ka st. 14
           88000 Uzhorod

           Ukraine

 

 

Gruzínsko:

 

Ilia State University (iliauni.edu.ge)
 

Kontaktná osoba: Maka Lortkipanidze (erasmusplus@iliauni.edu.ge)

adresa: Ilia State University

           Kakutsa Cholokashvili Ave 3/5
           0162 Tbilisi

           Georgia   

 

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod. Vízová povinnosť vzniká iba pri pobytoch dlhších ako 90 dní. Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA: Uzhorod National University (Ukrajina)

 

MOBILITA ŠTÚDIUM 

 

Študent má možnosť absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia na partnerskej univerzite Uzhorod National University, pričom toto štúdium nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii.  Mobilita je určená pre študentov (iba stupeň Mgr., PhD.) v oblasti vzdelávania: humanitné vedy (história a archeológia).

 

Dĺžka mobility: 5 mesiacov.

 

Na absolvovanie mobility je účastníkovi pridelená finančná podpora (grant). Výška grantu sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov (cestovné náklady – 180, pobytové náklady – 650/mesiac).

 

Postup pri prihlasovaní:

1. Študent predloží na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie,) nasledujúce dokumenty:

prihláška (poslať e-mailom na martin.pinkos@ku.sk)

Originály týchto dokumentov:

- štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku;

- motivačný list v slovenskom jazyku (študent stručne vysvetlí prečo má záujem o študijný pobyt v zahraničí, o danú krajinu a konkrétnu univerzitu a prečo by mal byť vybratý na pobyt);

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; študenti dvojodborových študijných programov predložia referenčný list od oboch vedúcich katedier);

- výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty - bezplatne pre účely programu Erasmus+). Študent 1.ročníka Mgr. a 1. ročníka PhD. predloží výpis výsledkov za predošlé štúdium.

2. Študent doručí požadované dokumenty osobne v čase konzultačných hodín alebo ich pošle poštou.

3. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (uchádzač absolvuje skúšku z cudzieho jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba – anglický jazyk).

4. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Zahraničné vzťahy a mobility najneskôr do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu. 

 

Viac informácií o možnostiach realizácie študijného pobytu v rámci programu KA107 Erasmus+ získate na: Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

 

Prihlasovanie do: 11. apríla 2018

 

 

 

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2