VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

Európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ KA107 mobility jednotlivcov s partnerskými krajinami.

 

STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE

 

Okrem poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, umeleckej a vedecko-výskumnej činnosti, univerzita kontinuálne pracuje na zvyšovaní úrovne internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, ktorá je súčasťou globalizácie aj v oblasti vzdelávania. Katolícka univerzita v Ružomberku sa snaží nadväzovať kvalitné a dlhodobé partnerstvá, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a modernizácie zapojených inštitúcií. V rámci aktuálnej stratégie spolupráce s univerzitami v krajinách Európskej únie, nadväzuje partnerstvá s renomovanými univerzitami mimo Európskej únie (Ukrajina, Gruzínsko). Cieľom univerzity, v oblasti podpory mobilitných programov, je zabezpečenie nárastu počtu všetkých typov mobilít študentov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov tak, aby boli naplnené kvalitatívne požiadavky participujúcich inštitúcií a ich súčastí, s ohľadom na špecifické zameranie univerzít.

 

Na základe schválených projektov realizuje Katolícka univerzita v Ružomberku mobilitnú spoluprácu s týmito partnerskými krajinami a univerzitami:

 

 

Ukrajina:

 

Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

 

Kontaktná osoba: Krystyna Syniuta (syniuta@ucu.edu.ua)

Adresa: Ukrainian Catholic University

           st. Ilariona Sventsitskoho 17
           79011 Lviv

           Ukraine

 

 

Uzhorod National University (uzhnu.edu.ua)

 

Kontaktná osoba: Tetiana Doshko (dep-irelations@uzhnu.edu.ua)

Adresa: Uzhorod National University

           Universytets'ka st. 14
           88000 Uzhorod

           Ukraine

 

 

Gruzínsko:

 

Ilia State University (iliauni.edu.ge)
 

Kontaktná osoba: Maka Lortkipanidze (erasmusplus@iliauni.edu.ge)

adresa: Ilia State University

           Kakutsa Cholokashvili Ave 3/5
           0162 Tbilisi

           Georgia   

 

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz, prechodného pobytu a pod. Vízová povinnosť vzniká iba pri pobytoch dlhších ako 90 dní. Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA: Uzhorod National University (Ukrajina)

 

MOBILITA VÝUČBA

 

Cieľom mobility je výučba na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii. Mobilita je určená pre pedagógov TF KU, pre  tieto oblasti vzdelávania: humanitné vedy (náboženská výchova a teológia, história a archeológia).

 

Dĺžka mobility: 7 dní (5 pracovných dni + 2 dni cesta)

 

Podmienkou je odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 10.10.2017 do 31.05.2018.

 

Záujemcovia o mobilitu predložia na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie,) do 25.9.2017 (vrátane) nasledujúce dokumenty:

 

prihláška (poslať e-mailom na: martin.pinkos@ku.sk)

- originál alebo sken tlačiva Programu mobility – výučba / Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching (v anglickom jazyku). Dokument najprv potvrdí dekan TF KU, Erasmus koordinátor KU a ako posledná prijímajúca inštitúcia.

 

Výberové kritéria:
1. Jasne definovaný a očakávaný prínos mobility pre katedru, fakultu a samotnú univerzitu.
2. Prínos mobility pre perspektívnosť ďalšej projektovej spolupráce s partnerskými krajinami.
3. Aktívne podieľanie sa na prijímaní a vysielaní študentov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+.
4. Žiadateľ o grant je zamestnancom KU na plný úväzok. 

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. O pridelení/nepridelení grantu budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu. Jeho výška sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant bude po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy zaslaný na účet vybraného uchádzača. 

 

 

MOBILITA ŠKOLENIE

 

Cieľom mobility je školenie zamestnancov na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii.

 

Dĺžka mobility: 7 dní (5 pracovných dni + 2 dni cesta)

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 10.10.2017 do 31.05.2018.

 

Záujemcovia o mobilitu predložia na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie), do 25.9.2017 (vrátane) nasledujúce dokumenty:

 

prihláška (poslať e-mailom na: martin.pinkos@ku.sk)

- originál alebo sken tlačiva Programu mobility – školenie / Mobility Agreement - Staff Mobility for Training (v anglickom jazyku). Dokument najprv potvrdí dekan fakulty, Erasmus koordinátor KU a ako posledná prijímajúca inštitúcia.

 

Výberové kritéria:
1. Jasne definovaný a očakávaný prínos mobility pre fakultu a samotnú univerzitu.
2. Prínos mobility pre perspektívnosť ďalšej projektovej spolupráce s partnerskými krajinami.
3. Aktívne podieľanie sa na prijímaní a vysielaní študentov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+.
4. Žiadateľ o grant je zamestnancom KU na plný úväzok.

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. O pridelení/nepridelení grantu budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu. Jeho výška sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant bude po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy zaslaný na účet vybraného uchádzača.

 

 

 

Pred mobilitou:

 

Pracovník KU odovzdá minimálne 2 týždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

  • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi zamestnancom a KU,
  • formulár pre bankové údaje,
  • dohoda o použití súkromného motorového vozidla (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom),
  • kópiu cestovného poistenia.

 

Po mobilite:     

                                                                                        

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU tieto dokumenty:

  • vyúčtovanie pracovnej cesty,
  • cestovné doklady,
  • doklad o ubytovaní na meno pracovníka,
  • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu,
  • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty). 

 

 

 

 

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta