Mobilita zamestnancov - výučba ERAMUS+ KA107

I. CIEĽOVÁ SKUPINA

 

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej  má štátnu príslušnosť.
   

II. OSOBITNÉ PODMIENKY

 

 • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE).

Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu výučba v príslušnom akademickom roku:

 

Projekt 2018-1-SK01-KA107-046082:

 

University Ismail Qemali (Albánsko) – 2 mobility – odbor: anglický jazyk, taliansky jazyk

  

Yarmouk University (Jordánsko) – 1 mobilita - odbor: história a archeológia, žurnalistika, psychológia, anglický jazyk, hudba

 

 

Projekt 2019-1-SK01-KA107-060279:

 

Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University (Gruzínsko) - 1 mobilita – odbor: humanitné vedy (teológia, filozofia, história, politológia).

 

Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzínsko) - 1 mobilita – odbor: biológia, geografia, chémia, ruský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk.

 

V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukrajina) - 1 mobilita – odbor: taliansky jazyk, sociálna práca, sociológia, geografia, matematika, informatika, manažment.

 

 

III. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

 •  kvalita programu výučby s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
 •  výučba v cudzom jazyku na KU (1 bod), angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov/zamestnancov na fakulte (1 bod),
 • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ KA107),
 • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus+ KA107 prvýkrát (2 body).
 •  Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.


IV. TRVANIE MOBILITY

 

Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

 

 

V. MINIMÁLNY POČET HODÍN VÝUČBY

 

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

 

 

VI. FINANČNÁ PODPORA

 

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

 

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty. Pre všetky partnerské krajiny (Albánsko, Gruzínsko, Jordánsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina): 180 €/deň.
 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km:
Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 0 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

VII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 14. novembra 2019, do 12:00.

 

Dokumenty:

 

 1. PRIHLÁŠKA;

 2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – výučba/Mobility Agreement v anglickom jazyku.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 3.2.2020 do 3.5.2020

 

Mobilita zamestnancov - školenie ERASMUS+ KA107

I. CIEĽOVÁ SKUPINA

 

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť.

 

II. OSOBITNÉ PODMIENKY

 

 • Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou a partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE).

Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu školenie v príslušnom akademickom roku:

 

Projekt 2019-1-SK01-KA107-060279:

 

Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University (Gruzínsko) - 1 mobilita.

 

Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzínsko) - 1 mobilita.

 

Uzhorod National University (Ukrajina) - 1 mobilita.

 

 

III. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 12 bodov za nasledujúcich podmienok:

 • kvalita programu školenia s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility (5 bodov),
 • frekvencia zahraničných ciest – pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v uplynulých 3 akademických rokoch (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility Erasmus+ KA107),
 • pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body).
 •  prednosť majú nepedagogickí zamestnanci (1 bod), prednostne tí, ktorí sa zúčastnia na Staff Week (1 bod) a tí zamestnanci, ktorých mobilita bude zameraná na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov a účasť na Staff Week (1 bod).
 • Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

IV. TRVANIE MOBILITY

 

Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

 

V. FINANČNÁ PODPORA

 

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

 

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

Všetky partnerské krajiny (Albánsko, Gruzínsko, Jordánsko Ukrajina):180 €/deň

 

 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

VI. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 14. novembra 2019, do 12:00.

 

Dokumenty:

 

 1. PRIHLÁŠKA;

 2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – školenie/MobilityAgreement v anglickom jazyku potvrdený prijímajúcou inštitúciou.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 3.2.2020 do 21.6.2020

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu bude uchádzačom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

 

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz. Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

 

Bližšie informácie získate:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

PaedDr. Martin Pinkoš

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

e-mail: martin.pinkos@ku.sk

 

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - považuje sa za zmluvu medzi pracovníkom a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu cestovného poistenia na obdobie mobility.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

 

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • EU Survey - on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).
august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU