Mobilita zamestnancov - výučba ERAMUS+ KA107

I. CIEĽOVÁ SKUPINA

 

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej  má štátnu príslušnosť.
   

II. OSOBITNÉ PODMIENKY

 

 • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE).

Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu výučba v príslušnom akademickom roku:

 

University Ismail Qemali (Albánsko) – 1 mobilita – odbor: anglický jazyk, taliansky jazyk

  

Yarmouk University (Jordánsko) – 3 mobility - odbor: história a archeológia, žurnalistika, psychológia, anglický jazyk, hudba

 

University of Belgrade (Srbsko) – 2 mobility – odbor: slovenský jazyk

 

 

III. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

• Zamestnanec si môže podať 1 prihlášku v rámci jednej výzvy. Prihlášku si môžu podať aj zamestnanci, ktorým už bol pridelený grant v rámci 1. kola projektu KA107, no prednosť majú zamestnanci, ktorí ešte na tomto projekte neparticipovali.

• Učitelia sú vybraní na základe kvality predloženého, detailne a kompletne vypísaného Programu mobility/Mobility Agreement s dôrazom na prínos mobility pre vysielajúce pracovisko, samotnú univerzitu a perspektívnosť ďalšej projektovej spolupráce s partnerskými krajinami.

• Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

IV. TRVANIE MOBILITY

 

Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

 

 

V. MINIMÁLNY POČET HODÍN VÝUČBY

 

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

 

 

VI. FINANČNÁ PODPORA

 

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

 

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača. Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú na dni práce/aktivity a cesty. Pre všetky partnerské krajiny (Albánsko, Gruzínsko, Jordánsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina): 180 €/deň.
 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km:
Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 0 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

 

VII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 29. marca 2019 do 12:00.

 

Dokumenty:

 

 1. PRIHLÁŠKA;

 2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – výučba/Mobility Agreement v anglickom jazyku.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 16.9.2019 do 15.12.2019.

 

Mobilita zamestnancov - školenie ERASMUS+ KA107

I. CIEĽOVÁ SKUPINA

 

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť.

 

II. OSOBITNÉ PODMIENKY

 

 • Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi Katolíckou univerzitou a partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE).

Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu školenie v príslušnom akademickom roku:

 

Ilia State University (Gruzínsko) – 1 mobilita

Yarmouk University (Jordánsko) – 1 mobilita

University of Belgrade (Srbsko) – 1 mobilita

 

III. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

• Zamestnanec si môže podať 1 prihlášku v rámci jednej výzvy. Prihlášku si môžu podať aj zamestnanci, ktorým už bol pridelený grant v rámci 1. kola projektu KA107, no prednosť majú zamestnanci, ktorí ešte na tomto projekte neparticipovali.
• Zamestnanci sú vybraní na základe kvality detailne a kompletne vypísaného Programu mobility/Mobility Agreement s dôrazom na prínos mobility pre pracovníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu (napr.: predošlá aktivita v oblasti internacionalizácie).
•   Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

IV. TRVANIE MOBILITY

 

Mobilita Erasmus+ KA107 trvá 5 pracovných dní. Na cestu sú pridelené ďalšie 2 dni (jeden deň pred mobilitou a jeden deň po mobilite).

 

V. FINANČNÁ PODPORA

 

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

 

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú na dni práce/aktivity a dní cesty:

Všetky partnerské krajiny (Albánsko, Gruzínsko, Jordánsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko):180 €/deň

 

 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km:
Vzdialenostné pásma Čiastka
Medzi 10 - 99 km 20 €
Medzi 100 – 499 km 180 €
Medzi 500 – 1999 km 275 €
Medzi 2000 – 2999 km 360 €
Medzi 3000 – 3999 km 530 €
Medzi 4000 – 7999 km 820 €
8000 km a viac 1 100 €

 

Kalkulačka na určenie vzdialenostného pásma:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

VI. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj na @: martin.pinkos@ku.sk najneskôr do 29. marca 2019 do 12:00.

 

Dokumenty:

 

 1. PRIHLÁŠKA;

 2. Originál alebo sken tlačiva Programu mobility – školenie/MobilityAgreement v anglickom jazyku potvrdený prijímajúcou inštitúciou.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu partnerských univerzít potvrďte záujem najprv referentovi pre mobility Erasmus+ KA107 (PaedDr. Martin Pinkoš), ktorý Vám pomôže s kontaktovaním partnerskej univerzity a pri spracovaní Programu mobility/Mobility Agreement. Program mobility potvrdzuje priamy nadriadený zamestnanca a kontaktná osoba na prijímajúcej univerzite.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 16.9.2019 do 2.2.2020.

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu bude uchádzačom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

 

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz. Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

 

Bližšie informácie získate:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

PaedDr. Martin Pinkoš

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.03

e-mail: martin.pinkos@ku.sk

 

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - považuje sa za zmluvu medzi pracovníkom a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohoda o použití súkromného motorového vozidla  s prílohami (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu cestovného poistenia na obdobie mobility.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

 

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility
 • správa zo zahraničnej služobnej cesty
 • EU Survey - on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2