I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Študent má po skončení svojho vysokoškolského štúdia (ako absolvent KU v Bc., Mgr. PhD., stupni štúdia) možnosť nadobudnúť praktické a odborné zručnosti vo firme, podniku alebo organizácii v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny.

II. PRAVIDLÁ ÚČASTI ABSOLVENTA NA STÁŽI ERASMUS+

Pre absolventov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť pracovnej stáže v zahraničnej inštitúcii, platia nasledujúce pravidlá.

III. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ABSOLVENTSKÚ STÁŽ

1. Študent si nájde vhodnú zahraničnú inštitúciu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! Inštitúciu si záujemca o mobilitu vyberá sám (priamo osloví konkrétnu organizáciu, pričom sa ubezpečí o jej serióznosti).

 

2. Študent predloží na Rektoráte KU, Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.05) do 19.10. 2017 (vrátane) originály nižšie uvedených dokumentov:

 

prihláška pre absolventa (poslať e-mailom na miroslava.sekanova@ku.sk);

 

+ Originály týchto dokumentov:

 

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;

 

- motivačný list v slovenskom jazyku;

 

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU je doručený v zalepenej obálke; študenti dvojodborových študijných programov predložia referenčný list od oboch vedúcich katedier);

 

- výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty - bezplatne pre účely programu Erasmus+ );

 

- Letter of Intent / Intenčný list podpísaný prijímajúcou inštitúciou (v prípade realizácie mobility v Česku/Poľsku študent vyplní slovenskú verziu; v prípade realizácie mobility v iných krajinách študent vyplní anglickú verziu). Vo výberovom konaní bude akceptovaná aj kópia, resp. scan intenčného listu. Študent dodatočne, v čo najkratšom čase, predloží na Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU originál.

 

3. Študent prinesie požadované dokumenty osobne v čase konzultačných hodín alebo ich môže poslať poštou.

 

Konzultačné hodiny

Utorok: 8:00 - 11:00; 13:00 - 14:30
Streda: 8:00 - 11:00
Štvrtok: 8:00 - 11:00

 

4. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine vrátane Česka a Poľska).

 

5. Skúška z cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska) sa uskutoční 20.10.2017 o 10:00 v Univerzitnej knižnici.

 

6. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Zahraničné vzťahy a mobility do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu. Informačné stretnutie pre úspešných uchádzačov sa uskutoční 26.10.2017 o 13:30 v priestoroch Univerzitnej knižnice.

 

7. Absolventská stáž 2017/2018 v rámci programu  Erasmus+ sa môže realizovať najskôr od 2.7.2018. Podmienkou nástupu na absolventskú stáž je odovzdanie nasledujúcich dokumentov min. 2 týždne pred jej začatím: kópia diplomu a potvrdenie o zaevidovaní na úrade práce.

 

8. Správy študentov z mobilít v rámci programu Erasmus (všetky zapojené slovenské univerzity) v uplynulých akademických rokoch nájdete tu.

 

9. Viac informácií o možnostiach realizácie praktickej stáže v rámci programu Erasmus+ získate na: Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU a na jednotlivých fakultách:

 

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU (Rektorát KU):

Mgr. Michaela Moldová Chovancová – univerzitná Erasmus koordinátorka; mobility pedagógov a administratívnych pracovníkov, michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

Mgr. Miroslava Sekanová– Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, miroslava.sekanova@ku.sk

 

Fakulty KU:

FF KU: foreign@ff.ku.sk

PF KU: Mgr. Boris Pták, boris.ptak@ku.sk

TF KU: SLLic. Andrej Krivda, PhD., andrej.krivda@ku.sk

FZ KU:

KOŠ: PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., michaela.vicanova@ku.sk
KFT: doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., zuzana.hudakova@ku.sk
KPA: PhDr. Eva Moraučíková, PhD., eva.moraucikova@ku.sk
KUZS: Ing. Imrich Andrasi, imrich.andrasi@ku.sk
KVZ: doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., vladimir.littva@ku.sk
KLM: doc. RnDr. Jaroslav Timko PhD., jaroslav.timko@ku.sk

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta