I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Študent má možnosť absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia na partnerskej univerzite v zahraničí, pričom toto štúdium nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad o absolvovaní štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia. 

 

II. PRAVIDLÁ ÚČASTI ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM POBYTE ERASMUS+

Pre študentov, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť študijného pobytu v zahraničnej partnerskej inštitúcii, platia nasledujúce  pravidlá.

 

III. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTUDIJNÝ POBYT

1. Študent si zo Zoznamu vysokoškolských partnerských inštitúcií vyberie podľa osobných preferencií 3 inštitúcie, na ktorých má záujem študovať v  letnom semestri akademického roka 2019/2020 (Erasmus mobilitu - štúdium je možné realizovať len na uvedených vysokoškolských inštitúciách. Ponuky sú rozdelené podľa jednotlivých odborov).

 

2. Študent predloží na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie, č. d. 1.05) do 19.3.2019 (vrátane) nasledujúce dokumenty:

 

-prihláška

 

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;

 

- motivačný list v slovenskom jazyku;

 

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU je doručený v zalepenej obálke; študenti dvojodborových študijných programov predložia referenčný list od oboch vedúcich katedier);

 

výpis známok zo všetkých ukončených semestrov na aktuálnom stupni štúdia (vystaví študijné oddelenie príslušnej fakulty-bezplatne pre účely programu Erasmus+).

 

3. Študent doručí požadované dokumenty osobne v čase konzultačných hodín alebo ich pošle poštou.

 

Konzultačné hodiny

Utorok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Štvrtok: 8:30 - 11:30

 

4. Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch, znalosť cudzieho jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska).

 

5. Skúška z anglického jazyka (1. platí pre všetkých študentov, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine okrem Česka a Poľska, 2. platí pre študentov odborov AJ, NJ, TJ, ktorí realizujú mobilitu v akejkoľvek krajine, vrátane Česka a Poľska) sa uskutoční 21.3.2019 o 10:00 v Univerzitnej knižnici.  Skúška z talianského jazyka sa uskutoční 20.3.2019 o 9:40. Viac informácií poskytne Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU.

 

6. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku v sekcii Medzinárodné vzťahy do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a jeho výške bude uchádzačom zaslaná prostredníctvom e-mailu. 

 

7. Študenti pochádzajúci z krajín mimo EÚ majú po výbere na danú inštitúciu povinnosť oboznámiť sa s potrebnými aministratívnymi úkonmi spojenými s vybavovaní víz, prechodného pobytu a pod.

 

8. Viac informácií o možnostiach realizácie študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ získate na: Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU a na jednotlivých fakultách:

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát KU):

Michaela Moldová Chovancová, PhD. – univerzitná Erasmus koordinátorka, mobility pedagógov a administratívnych pracovníkov, michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

Mgr. Lucia Kravčáková - Erasmus referentka, mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.kravcakova@ku.sk

 

Fakulty KU:

FF KU: foreign@ff.ku.sk

PF KU: Adam Janiga, adam.janiga@ku.sk

TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

FZ KU: PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD., maria.novakova@ku.sk

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2