I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov i na partnerských vysokoškolských inštitúciách v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

 

II. CIEĽOVÁ SKUPINA

Mobility s cieľom školenia sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť.

 

III. OSOBITNÉ PODMIENKY

 • Mobility zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými univerzitami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Mobility sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci, ale vysokoškolské inštitúcie sú držiteľmi ECHE. Zoznam partnerských univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - školenie na príslušný akademický rok.
 • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (tlačivo Program mobility – školenie/Mobility Agreement). Dokument následne potvrdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný Erasmus koordinátor KU.
 • Mobilitu v tej istej inštitúcií môžu realizovať maximálne 3 pracovníci.
 • Neodporúča sa uchádzať o mobilitu v inštitúcii, v ktorej už zamestnanec školenie uskutočnil v uplynulých rokoch existencie programu Erasmus+.

 

IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

 • Zamestnanci sú vybraní na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement.
 • Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát a pracovníci administratívy.
 • Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

V. TRVANIE MOBILITY

Mobilita Erasmus+  trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

 

 

VI. FINANČNÁ PODPORA

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a stanovené sú iba na dni práce/aktivity – bez dní cesty (prehľad pobytových nákladov).
 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km (prehľad cestovných nákladov).

 

VIII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minálne 2 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcim a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohoda o použití súkromného motorového vozidla (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu cestovného poistenia.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

     

Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta