I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvýšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

 

II. CIEĽOVÁ SKUPINA

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej  má štátnu príslušnosť.
   

III. OSOBITNÉ PODMIENKY

 • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolsými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - výučba na príslušný akademický rok.
 • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho učiteľa (tlačivo Program mobility - výučba/Mobility Agreement). Dokument následne potrvdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný Erasmus koordinátor KU.

 

IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

 • Učitelia sú vybraní na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement.
 • Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát.
 • Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.

 

V. TRVANIE MOBILITY

Mobilita Erasmus+ trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

 

 

VI. MINIMÁLNY POČET HODÍN VÝUČBY

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

 

 

VII. FINANČNÁ PODPORA

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú iba na dni práce/aktivity - bez dní cesty (prehľad pobytových nákladov).
 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km (prehľad cestovných nákladov).

 

VIII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minálne 2 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcim a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohoda o použití súkromného motorového vozidla (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu cetovného poistenia.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

     

 Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta