I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvýšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

 

II. CIEĽOVÁ SKUPINA

Mobility s cieľom výučby sa môže zúčastniť zamestnanec (pracovná zmluva na plný úväzok) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej  má štátnu príslušnosť.
   

III. OSOBITNÉ PODMIENKY

 • Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolsými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený vo výzve na podávanie prihlášok na mobilitu - výučba na príslušný akademický rok.
 • Prijímajúca vysoká škola (VŠ) vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho učiteľa (tlačivo Program mobility - výučba/Mobility Agreement). Dokument následne potrvdí priamy nadriadený uchádzača o mobilitu a ako posledný Erasmus koordinátor KU.

 

IV. VÝBER PRACOVNÍKOV

 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť všetci zamestnanci KU (tí, ktorí sa v tomto ak. roku ešte neprihlásili, tí, ktorí sa prihlásili v 1. kole, bez ohľadu na to, či im bola mobilita schválená s finančnou podporou alebo s nulovým grantom. Do výberu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí v 1. kole boli neúspešní. Neúspešní uchádzači predkladajú všetky predpísané dokumenty znova. Účastníci s nulovým grantom predkladajú všetky predpísané a aktualizované dokumenty znova, ak sa prihlasujú na tú istú inštitúciu, na akú sa hlásili v 1. kole.
 
Zamestnanci môžu pri výbere získať max. 10 bodov za nasledujúcich podmienok:


• Učitelia sú vybraní na základe detailne a kompletne vypísaného Programu mobility/Mobility Agreement, v ktorom definujú prínos mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu (4 body. Zamestnanec môže získať body za detailne vypracovaný program mobility a kvalitu realizácie mobility, napr.: výučba v anglickom/nemeckom/francúzskom jazyku).
•  Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát (2 body).
•    Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí v aktuálnom ak. roku realizovali mobilitu s nulovým grantom (1 bod).
•   Pri výbere uchádzačov majú prednosť pracovníci, ktorí nerealizovali mobilitu s finančnou podporou v ak. roku 2015/16, 2016/17 a 2017/18 (1 bod za každý ak. rok neabsolvovanej mobility).
•    Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU.
 

 

V. TRVANIE MOBILITY

Mobilita Erasmus+ trvá 3-5 pracovných dní. Na cestu môže byť pridelený ďalší deň.

 

 

VI. MINIMÁLNY POČET HODÍN VÝUČBY

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín.

 

 

VII. FINANČNÁ PODPORA

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

 • pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) - sa určujú iba na dni práce/aktivity - bez dní cesty (prehľad pobytových nákladov).
 • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú určené podľa počtu km (prehľad cestovných nákladov).

 

VIII. PREDKLADANIE SPRÁV A DOKLADOV

 

PRED MOBILITOU:

 

Pracovník KU odovzdá minimálne 3 tyždne pred vycestovaním na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU (Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 043 01 Ružomberok) nasledujúce dokumenty a dohodne si termín podpísania Zmluvy o finančnej podpore, na základe ktorej mu bude vyplatený grant:

 • cestovný príkaz  (podpísaný priamym nadriadeným) - sa považuje za zmluvu medzi vyučujúcim a KU
 • formulár pre bankové údaje
 • dohodu o použití súkromného motorového vozidla (v prípade, že pracovník cestuje vlastným motorovým vozidlom)
 • kópiu cestovného poistenia.

 

PO MOBILITE:                                                                                         

     

 Najneskôr do 10 dní po návrate z mobility odovzdá pracovník na Referáte pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU tieto dokumenty:

 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • cestovné doklady
 • doklad o ubytovaní na meno pracovníka
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec pobytu
 • on-line správa (pokyn na jej vyplnenie dostane zamestnanec e-mailom po skončení pracovnej cesty).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2