Základné predpisy

Štatút KU v Ružomberku (schválený AS KU 25.9.2018)

Organizačný poriadok KU v Ružomberku
Organizačný poriadok Rektorátu KU v znení dodatku č.1

  Dodatok č. 1 organizačného poriadku rektorátu KU
Pracovný poriadok KU
Platový poriadok KU

Dlhodobý zámer KU 2018-2023
Zásady VK na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkcií docentov a profesorov
Zásady volieb do Akademického senátu KU
Rokovací poriadok Akademického senátu KU
Štatút Správnej rady KU
Politika kvality na KU

Kolektívna zmluva 2020

Zásady volieb do ŠRVŠ za KU v Ružomberku

Zásady katolíckej formácie na KU

Magna Charta Universitatum (slovenský preklad), Členstvo v Magna Charta Universitatum

 

Veda
Metodický postup pri habilitačnom konaní a konaní na vymenúvanie profesorov na KU v Ružomberku (č. 15/2016)
Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku (VP-KU-26)

Zásady udeľovania čestných titulov doctor honoris causa a profesor emeritus na KU
Smernica k projektovej činnosti na KU
Rokovací poriadok Vedeckej rady KU
Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na KU

       Prílohy 1 - 3

       Prílohy 4 - 5
Štatút výročnej ceny rektora KU za vedeckú a umeleckú činnosť

 

Štúdium

Dodatok k Usmerneniu a odporúčaniu rektorá KU k vybraným akademickým aktivitám (25.5.2020)

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie

Usmernenie a odporúčanie rektora KU (realizácia semestrálnych a štátnych skúšok) 

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie

Príloha č. 2: Odporúčania pre online štátne skúšky na KU

Príloha č. 3: Hardvérové požiadavky Microsoft Teams z balíka Office 365

Príloha č. 4: - Usmernenie ohľadom prijímajúcich skúšok uchádzačov so špecifickými potrebami

Metodické usmernenie k organizácii štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Smernica rektora o Univerzite tretieho veku (16/2019)

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2020/2021, verzia 2 (VP-KU-28)

Dodatok č. 1 k VP-KU-28 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021

Príloha č. 1: Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného 2020/2021

Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2019/2020 (S-K-03)
Príloha č. 1: Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného 2019/2020

Študijný poriadok KU

Disciplinarny poriadok KU pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie KU
Vnútorný predpis o zriadení registra študentov KU
Štipendijný poriadok KU v Ružomberku (6/2020)

Príloha č. 1: Návrh na priznanie motivačného štipendia za vynikajúce výsledky
rektorom KU/dekanom fakulty
Príloha č. 2: Kritériá na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky
s uvedením príslušného kódu štipendia v zmysle číselníka štipendií
Príloha č. 3: Návrh na priznanie štipendia z vlastných zdrojov
Smernica rektora o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami na KU v Ružomberku (5/2018)

Príloha č. 1: Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

Príloha č. 2: Návrh na uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

Smernica rektora o realizácii mobilít v rámci programu Erasmus+ KA103 a KA107

       Príkaz - ERASMUS+
       Vyúčtovanie - ERASMUS+
       Dohoda o použití súkromného vozidla - ERASMUS+
Smernica o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác,...
       Prílohy k smernici
Poriadok akademických obradov
Smernica o študentských združeniach na KU
Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami

      Príloha – Súhlas uchádzača/študenta s vyhodnotením špecifických potrieb a so spracovaním osobných údajov

Program podpory adaptácie zahraničných študentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej fakultách

 

Alumni klub

Poslanie a podmienky členstva

Výhody členstva a benefity pre členov

 

Univerzitná knižnica
Štatút UK KU
Knižničný a výpožičný poriadok UK KU (platný od 16. 9. 2013)

       Príloha č. 1a: Cenník služieb a poplatkov UK KU, pracovisko Ružomberok
       Príloha č. 1b: Cenník služieb a poplatkov UK KU, pracovisko Košice a Spišské Podhradie
       Príloha č. 2 a 3: Kategórie používateľov a výpožičná doba podľa kategórie

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Štatút UaSZ a Ubytovací poriadok KU

 

Ostatné

Smernica o obehu účtovných dokladov a o vedení účtovníctva na KU v Ružomberku (11/2018)

Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na KU v Ružomberku (10/2018)

Smernica rektora o nakladaní s majetkom a jeho evidovaní na KU (25/2017)
Smernica o posudzovaní nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotení rizík (20/2017)

Opatrenie rektora na vykonanie riadnej inventarizácie DHM a HM v operatívnej evidencii KU za rok 2017 (17/2017)

Dodatok č. 2 k Smernici rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (16/2017)

Smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami (15/2017)

Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom (14/2017)

Smernica o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia v priestoroch a objektoch Katolíckej univerzity v Ružomberku (13/2017)

Smernica na zabezpečenie správneho postupu pri vzniku pracovného úrazu (12/2017)

Smernica na zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku (11/2017)

Smernica o oboznamovaní a informovaní o BOZP na Katolíckej univerzite v Ružomberku (10/2017)

Koncepcia politiky BOZP a program realizácie v podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku (9/2017)

Smernica na kontrolu požívania alkoholu, omamných látok a psychotropných látok (8/2017)

Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v administratíve na všetkých pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku (7/2017)

Traumatologický plán (4/2017)

Smernica rektora o vyhotovení, evidencii, používaní, ochrane a likvidácii úradných pečiatok

      Príloha č. 1: Žiadosť o vyhotovenie novej pečiatky

      Príloha č. 2: Záznam o prevzatí pečiatky

      Príloha č. 3: Záznam o vrátení pečiatky

Bezpečnostná smernica

Smernica o používaní kamerového systému
Smernica o správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku

      Dodatok č. 1 k smernici rektora o správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku (24/2017)
Smernica o podmienkach odosielania zásielok
Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Registratúrny plán KU - novelizácia od 11. 8. 2010

Smernica o cestovných náhradách pri pracovných cestách
Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov KU na pracovisku
Smernica o príprave a zavedení systému manažérstva kvality na KU
Metodické usmernenie č. 1/2004/EO
Smernica o zverejňovaní povinných informácií na webovom sídle
Smernica rektora o poskytovaní a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov...
Smernica rektora o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na KU

Pravidlá KU o prenájme bytov vo vlastníctve alebo nájme KU
Smernica o prístupe zamestnancov k údajom v AIS KU
Smernica rektora KU pre systém hodnotenia referencií, podľa podmienok zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov
(4/2016)

 

Príkazy rektora

Príkaz rektora KU P-01/2019 na zriadenie študentských e-mailových adries na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej súčastiach
Príkaz rektora KU 1/08 o počtoch prijímaných študentov na KU
Príkaz rektora KU 7/09: O opravách, investičných prácach na KU

 

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU