Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Praktický jazyk: gramatika a slovná zásoba  4 100 26 0 2 1   Mgr. Jela Kehoe, PhD.,
Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP áno Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 4 100 26 1 1 1 doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  PP áno Textový seminár 1 6 150 39 0 3 1   PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP áno Kritické skúmania 1 6 150 26 0 2 1   prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 1 2 50 26 0 2 1   Bc. John Kehoe
  PVP nie Vizuálna kultúra 6 150 26 0 2 1   Levente David Palatinus, PhD.
  PP  áno Úvod do štúdia jazyka 4 100 26 1 1 2 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP  áno Úvod do štúdia literatúry 4 100 26 1 1 2 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc.
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP áno Textový seminár 2 6 150 39 0 3 2   Levente David Palatinus, PhD.
  PP áno Kritické skúmania 2 6 150 26 0 2 2   prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 2 2 50 26 0 2 2   Bc. John Kehoe
  PVP nie Populárne žánre v literatúre a vo filme 6 150 26 0 2 2   PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP  áno Fonetika a fonológia anglického jazyka 4 100 26 1 1 3 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  PP áno Britská literatúra 1 4 100 26 1 1 3 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc.
doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  PP áno Textový seminár 3 6 150 39 0 3 3   Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP áno Kritické skúmania 3 6 150 26 0 2 3   prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 3 2 50 26 0 2 3   Bc. John Kehoe
  PVP nie Vybrané kapitoly z anglofónnej literárnej a kultúrnej histórie 6 150 26 0 2 3   Levente David Palatinus, PhD.
  PP  áno Morfosyntax  4 100 26 1 1 4 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP áno Britská literatúra 2 4 100 26 1 1 4 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc.
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP áno Textový seminár 4 6 150 39 0 3 4   doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  PP áno Kritické skúmania 4 6 150 26 0 2 4   Katalin Balogné Bérces, Ph.D.,
Mgr. Jela Kehoe, PhD. 
  PVP nie Praktický jazyk 4 2 50 26 0 2 4   Bc. John Kehoe
  PVP nie Periodizácia anglofónnych literatúr 6 150 26 0 2 4   doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  PP áno Lexikológia anglického jazyka 4 100 26 1 1 5 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP áno Americká literatúra 4 100 26 1 1 5 doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
Levente David Palatinus, PhD.
Levente David Palatinus, PhD.
  PP áno Textový seminár 5 6 150 39 0 3 5   PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP áno Kritické skúmania 5 6 150 26 0 2 5   Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PVP nie Praktický jazyk 5 2 50 26 0 2 5   Bc. John Kehoe
  PVP nie Literatúry 20. storočia 6 150 26 0 2 5   PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP nie Štátna skúška  - anglistika a amerikanistika 14 350       6 štátnicová komisia 
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie 2 50 26 0 2 1   Ján Hrkút, PhD. 
  PP nie  Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.  Petra Polievková, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie 2 50 26 2 0 3  Ján Hrkút, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 4 - Rétorika 2 50 26 1 1 4 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce 2 50 13 1 0 5 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PP nie  Seminár  k bakalárskej práci 2 50 26 0 2 5   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba bakalárskej práce 14 350       6 štátnicová komisia 
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4,5,6, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 1 2 50 26 0 2 1   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 2 2 50 26 0 2 2   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Anglický jazyk - konverzácia 2 50 26 0 2 2,4,6   Bc. John Kehoe
  PVP nie  Major Figures in the History of Philosophy 2 50 26 2 0 3 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
  PVP nie  The Big Questions of Philosophy 2 50 26 2 0 4 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
       
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor PP 20 predmetov (100 kreditov) + štátna skúška (14 kreditov) 114
PVP min. 20 kreditov z odboru, ďalších 20 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 40
základ FF PP 6 predmetov (12 kreditov) + obhajoba bakalárskej práce (14 kreditov) 26
180 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta