Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno  Praktický jazyk: gramatika a slovná zásoba  4 100 26 0 2 1   Jela Kehoe, PhD.,
Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP áno  Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 4 100 26 1 1 1 doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD. doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 1 4 100 26 0 2 1   Bc. John Kehoe
  PP  áno  Úvod do štúdia jazyka 4 100 26 1 1 2 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP  áno  Úvod do štúdia literatúry 4 100 26 1 1 2 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc.
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP áno  Textový seminár  5 125 39 0 3 2   Levente David Palatinus, PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 2 4 100 26 0 2 2   Bc. John Kehoe
  PP  áno  Fonetika a fonológia anglického jazyka 4 100 26 1 1 3 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Mgr. Jela Kehoe, PhD. 
  PP áno  Britská literatúra 1 4 100 26 1 1 3 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc.
doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 3 4 100 26 0 2 3   Bc. John Kehoe
  PP  áno  Morfosyntax  4 100 26 1 1 4 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP áno  Britská literatúra 2 4 100 26 1 1 4 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc.
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
PaedDr. Katarína Labudová, PhD. 
  PP  áno  Kritické skúmania 5 125 26 0 2 4   prof. Nóra Séllei, DrSc., PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 4 4 100 26 0 2 4   Bc. John Kehoe
  PP áno  Lexikológia anglického jazyka 4 100 26 1 1 5 Katalin Balogné Bérces, Ph.D. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  PP áno  Americká literatúra 4 100 26 1 1 5 doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
Levente David Palatinus, PhD.
Levente David Palatinus, PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 5 2 100 26 0 2 5   Bc. John Kehoe
  PP nie Štátna skúška - anglistika a amerikanistika 7 175       6 štátnicová komisia 
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Úvod do logiky 5 125 39 2 1 1 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  PP áno Úvod do filozofie a akademické písanie 5 125 39 2 1 1 Ján Hrkút, PhD. Ján Hrkút, PhD.
  PVP nie Vybrané problémy bioetiky 4 100 26 0 2 1   prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  PP áno Dejiny antickej filozofie 5 125 39 2 1 2 Pavol Labuda, PhD. Pavol Labuda, PhD.
  PP áno Etika 5 125 39 2 1 2 doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  PVP nie Vybrané problémy antickej filozofie 4 100 26 0 2 2   Pavol Labuda, PhD.
  PP áno Dejiny stredovekej filozofie 5 125 39 2 1 3 prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  PP áno Metafyzika 5 125 39 2 1 3 prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  PVP nie Vybrané problémy stredovekej filozofie 4 100 26 0 2 3   prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  PP áno Dejiny novovekej filozofie 4 100 26 2 0 4 prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek  
  PP áno Filozofia práva 3 75 26 2 0 4 doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.  
  PP áno Politická filozofia 3 75 26 2 0 4 doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.  
  PVP nie Filozofia histórie 4 100 26 0 2 4   doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  PP áno Bioetika 5 125 39 2 1 5 prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  PP áno Vybrané prúdy súčasnej filozofie 5 125 39 2 1 5 Pavol Labuda, PhD. Matej Ferjanc, PhD.
  PVP nie Dejiny filozofie jazyka 4 100 26 0 2 5   Pavol Labuda, PhD.
  PP nie Štátna skúška - filozofia 7 175       6 štátnicová komisia 
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie 2 50 26 0 2 1   Ján Hrkút, PhD. 
  PP nie  Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.  Petra Polievková, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie 2 50 26 2 0 3  Ján Hrkút, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 4 - Rétorika 2 50 26 1 1 4 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce 2 50 13 1 0 5 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PP nie  Seminár  k bakalárskej práci 2 50 26 0 2 5   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba bakalárskej práce 14 350       6 štátanicová komisia
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4,5,6, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 1 2 50 26 0 2 1   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 2 2 50 26 0 2 2   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Anglický jazyk - konverzácia 2 50 26 0 2 2, 4, 6   Bc. John Kehoe
  PVP nie  Major Figures in the History of Philosophy 2 50 26 2 0 3 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
  PVP nie  The Big Questions of Philosophy 2 50 26 2 0 4 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
       
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor A PP 10 až 12  predmetov (50 kreditov) + štátna skúška (7 kreditov) 57
PVP min. 10 kreditov z odboru A, ďalších 10 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 20
odbor B PP 10 až 12  predmetov (50 kreditov) + štátna skúška (7 kreditov) 57
PVP min. 10 kreditov z odboru B, ďalších 10 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 20
základ FF PP 6 predmetov (12 kreditov) + obhajoba bakalárskej práce (14 kreditov) 26
180 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta