Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Úvod do štúdia dejepisu 5 125 26 1 1 1 PhDr. Michal Marťák, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Pravek Európy 5 125 39 2 1 1 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. PhDr. Marián Soják, PhD.
  PP áno Dejiny staroveku 1 5 125 39 2 1 1 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 1 (do roku 1492) 5 125 39 2 1 1 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
  PVP nie Dejiny vedy a techniky 4 100 26 1 1 1 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 4 100 26 1 1 1 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PVP nie Základy archívnictva 4 100 26 1 1 1 Mgr. Ján Golian, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Metodológia dejín 5 125 26 1 1 2 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Dejiny staroveku 2 5 125 39 2 1 2 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 1 (do roku 1526) 5 125 39 2 1 2 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PP áno Latinský jazyk 1 5 125 39 0 2 2   doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PVP nie Každodenný život človeka v staroveku 4 100 26 1 1 2 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PVP nie Kapitoly z dejín všeobecného stredoveku 4 100 26 1 1 2 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
  PVP nie Svet stredovekej šľachty 4 100 26 1 1 2 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 2 (1492 - 1789) 5 125 39 2 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 2 (1526 - 1790) 5 125 39 2 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Pomocné vedy historické 5 125 26 1 1 3 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PP áno Latinský jazyk 2 5 125 26 0 2 3   doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PVP nie Vojenské dejiny stredovekého Uhorska 4 100 26 1 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Historická geografia 4 100 26 1 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Historická demografia 4 100 26 1 1 3 Mgr. Ján Golian, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 3 (1789 - 1918) 5 125 39 2 1 4 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 3 (1790 - 1918) 5 125 39 2 1 4 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Latinská paleografia 5 125 52 1 2 4 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PP áno Semestrálna práca 1 5 125 13 0 1 4   Mgr. Ján Golian, PhD.
  PVP nie Fenomém ženy v dejinách 4 100 26 1 1 4 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PVP áno Exkurzia Bc.*  4 100       1 až 5   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP áno Odborná prax Bc.**   4 100       1 až 5   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 4 (po roku 1918) 5 125 39 2 1 5 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 4 (po roku 1918) 5 125 39 2 1 5 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Dejiny umenia 5 125 26 1 1 5 PaedDr. Jozef Zentko, PhD. PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  PP áno Semestrálna práca 2 5 125 13 0 1 5   PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP nie Politické strany na Slovensku v rokoch 1871 - 1948 4 100 26 1 1 5 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP nie Každodenný život človeka v 19. storočí 4 100 26 1 1 5 Mgr. Ján Golian, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP nie Štátna skúška - história 14 350       6 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
* študent je povinný počas bakalárskeho štúdia absolvovať jedenkrát exkurziu v ľubovolnom semestri.
** študent je počas Bc. štúdia povinný absolvovať odbornú prax v rozsahu 4. pracovných dní v inštitúcii s historickým zameraním (napr. múzeum, pamiatková správa, archív, archeologický výskum, sprievodca na hrade, atď.). Ako prax je možné uznať aj štvordňový výskumný pobyt v archíve.
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie 2 50 26 0 2 1   Ján Hrkút, PhD. 
  PP nie  Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.  Petra Polievková, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie 2 50 26 2 0 3  Ján Hrkút, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 4 - Rétorika 2 50 26 1 1 4 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce 2 50 13 1 0 5 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PP nie  Seminár  k bakalárskej práci 2 50 26 0 2 5   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba bakalárskej práce 14 350       6 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4,5,6, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 1 2 50 26 0 2 1   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 2 2 50 26 0 2 2   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Anglický jazyk - konverzácia 2 50 26 0 2 2, 4, 6   Bc. John Kehoe
  PVP nie  Major Figures in the History of Philosophy 2 50 26 2 0 3 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
  PVP nie  The Big Questions of Philosophy 2 50 26 2 0 4 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
       
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor PP 20 predmetov (100 kreditov) + štátna skúška (14 kreditov) 114
PVP min. 20 kreditov z odboru, ďalších 20 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 40
základ FF PP 6 predmetov (12 kreditov) + obhajoba bakalárskej práce (14 kreditov) 26
180 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta